රැකියා අයදුම්කරුවන් ලයිස්තුව

Education

537 Applicants

IDNIC NumberName With Initials
109 777590103 V W G N P KUMARI View more
117 741382709V WNMDLRS Prasanga View more
151 742612414V RP ALEXSANDER View more
161 700902480V G GUNATHILKA View more
192 702783941V S.M.R.Srirama View more
275 683440752V R.B.S.Jayasinghe View more
276 612360510V D.E.C.JAYAKODY View more
343 818062613v ACA Gaffoor View more
356 703171842V D.S.S Liyanage View more
372 690310341v KRS HEMANTHA View more
385 700803724V N.A.N.A.Kumara View more
390 603370201V U P P KAVIKESHAWA View more
393 730529279V. OW Wijesinghe View more
406 743280164v KGWP Gamage View more
422 737891658 V H J A D W Hemanthika View more
450 720361884V S. M. PANDITHA View more
489 730463235V PVTK Vithanage View more
501 767222963V WR Jayasooriya View more
520 713421073V M V R Vithanage View more
539 701181727V C U T Wickramaarachchi View more
577 723321417V EGSW GUNESINGHE View more
589 702441498 V T K Gamini Premathilaka View more
627 722520742v G Dharmasekara View more
651 682621079V L A U U Weerasinghe View more
667 562902368V R M A S Rajakaruna View more
673 717902157V MAMGN Pranando View more
679 732582134V W A Sumedha View more
711 730504330V R S Rathnayaka View more
741 710533962V H.G. Sunil View more
788 762161907V D.A.T.P. Gunawardhana View more
829 710630682V K.K.P.Sujeewa Piyasiri View more
853 601713284V K M NImal Gunarathna View more
861 650851889V DN Dayasiri View more
895 640443324V HG Wijesena View more
920 730293704V BDRS WICKRAMASINGHE View more
937 713224219V DM Senrath Bandara Dissanayaka View more
944 653480202V S.S.K.Jayawickrama View more
947 701822943V KAS INDIKA View more
949 713430501V DG Ranasinghe Banda View more
960 663200763 V D M A P Kumarasiri View more
963 680533610V R.S.Pille View more
968 721401901V HM WEERASINGHE BANDA View more
988 620910848V WPL PADMASIRI View more
993 713220868 V BPS Weerasingha View more
1057 711030468V SAS SUBASINGHE View more
1099 600121081V N.A.D.Kudahetti View more
1132 733512741v KBPRMK Senarathna View more
1138 701190483V JAJN Kumara View more
1142 692631463V KM DAYARATHNE View more
1153 720931117V HDS Trimanna View more
1163 742820602V DRS Amarasinghe View more
1165 711311297V M.S.P. Fernando View more
1196 752582270V AAJB Alahakoon View more
1202 671090675V A Nihal View more
1221 722330455V WAC Withana View more
1229 730452667V HL Sisira kumara View more
1234 743481992V NHWR Naidahewa View more
1238 712783052V WMLP Wijesekara View more
1265 641473162V AM Senarathne Bandara View more
1291 701604580V NK Ranjith View more
1404 720811839V DG Anura Priyashantha View more
1417 742941728V A P K Wimalarathna View more
1424 702372402V H.G wasantha kumara View more
1434 687226005v W.G Wijitha View more
1445 690911272V OKU Ranasinghe View more
1481 652931855V WGAR BANDARA View more
1529 703623425V U sisira thiak ananda View more
1533 750774784V GU Udayasiri View more
1539 712932864V T Sarath View more
1542 623553663V S.P.J bandara View more
1615 643353482v W.D.R.Gunasekara View more
1621 601241390V N W M Thilakarathna View more
1636 612190933V BL WIMALARATHNA View more
1661 700170632v J.A. Iroshan Kumara View more
1679 713372560V WJ Nimalasooriya View more
1704 670381668V M M A Manamperi View more
1714 531370953V AC Obesekara View more
1769 733140097V DMRA Rathnayake View more
1775 693291712V JMS Bandara View more
1786 680230960V SG Ruchira De Saman View more
1809 720955113V P H T Ariyadasa View more
1829 787993923v D.D.P.Subasinghe View more
1835 680983704v DMT Dissanayake View more
1848 670410609V KDD CHANDRALAL View more
1851 722460189V CRA FERNANDO View more
1873 661352680v WM Saliya Aberathna View more
1917 610760589V R P T Corea View more
1923 195822300749 WDLP Wickramasinghe View more
1930 710051763V MMCK Werake View more
1938 702194172V MM Wasantha View more
1956 721334694v DMPMK Dissanayaka View more
1991 740340875V A G Sugath Rohan Kumara View more
2030 692800109V K A D Susith Roshan View more
2044 733331593V H D Jayantha Kumara View more
2070 743631951v KT Mahavithana View more
2075 552492714V M W V P Jayarathna View more
2086 733310286v W.K. Ediriweera View more
2114 653371764V J P S Jayaweera View more
2135 197413003710 Asoka Mutubandara WM View more
2147 752790159V KAP Wasantha Kumara View more
2151 733301040V U. N. Kalansooriya View more
2170 483420218V P.T.A Guntissa (U.S.P) View more
2181 750772536V R.A.S. Kumara View more
2196 742612414V R.P. Alexsander View more
2200 711271430V PK Dayawansha Srinath Jayakody View more
2215 663090640V D.S. Pradeep View more
2223 692753798V K.A. Sujith View more
2264 781760595V TMLJ Thennakoon View more
2273 681830375V H.A.P Hemakumara View more
2284 733182369V T B Kumarasiri Bandara View more
2295 700830152V K.H.S.M.PERERA View more
2298 592391236V M.W.S.Mahinda View more
2301 733331593V HD Jayantha Kumara View more
2347 740340875V AG SUGATH ROHAN KUMARA View more
2358 692800109V KAD SUSITH ROSHAN View more
2366 653371764V J.P.S.Jayaweera View more
2373 721334694V D.M.P.K.K.Disanayaka View more
2391 531370953V AC OBEYSEKARA View more
2394 531370953V AC OBEYSEKARA View more
2407 733601450 V A.A.BIMAL PRADEEP View more
2418 693320356 V M.M.T.SAMARAJEEWA View more
2432 730450460V RMNB RATHNAYAKE View more
2439 733350288v R.K.A.Nishantha View more
2450 661501812V Kumaradasa W.P.P View more
2460 741633809V JSM Kumarasingha View more
2471 747281424V Malkanthi KPS View more
2476 680044678V S M R B Samarakoon View more
2490 613631399V B.L.A.G.Liyanaarachchi View more
2512 710531315V AM THAMEEM View more
2532 661780835V H R B S Tissera View more
2547 681011641V N LIYANAARACHCHI View more
2576 672351863V P.A.Gamini View more
2597 730204132V R.A.Daglus Perera View more
2603 712242310V W.M.T.Pushpakumara View more
2606 723222842V O. B. Udugampola View more
2628 661561661v M.A.J.Peros View more
2632 723101360V I D P Pushpakumara View more
2634 735830716V TC KATHRIARACHCHI View more
2643 730654413v EMSK Ekanayaka View more
2654 753131515V B H M S A Bandara View more
2665 692361733 v up pradeep kumara View more
2679 730393407V Wasantha AAS View more
2681 653440065V W A C J Wickramarachchi View more
2704 570933329V A Sampath Senarathna View more
2710 690433397V P.A.Govinda Raja View more
2737 711311297V M S P Panandu View more
2763 721404102 W H Vijawardana View more
2805 653500220V WADCJ Shanthanama View more
2811 702981719V HBS Nishantha View more
2814 702981719V HBS Nishantha View more
2817 720900459V I M T Chaminda View more
2845 610744079V G.B.Sunil View more
2857 710941408V R.P.N.Gamini Sirisena View more
2886 660910433V H J H Vijasighe View more
2896 522751065v S.Kasthurirarachchi View more
2902 692781520V Y M Thilakasiri Dayawansha View more
2936 671000161V H A Mahinda View more
2940 663492446V DM Jayasena View more
2974 650122704v S.H.Palitha Priyankara Bandara View more
2984 731943176V TL Subasingha View more
3025 643461218V S G Premawansha View more
3034 663141953V A V Aruna Rohitha View more
3078 751594348V RM Udaya Kumara Dissanayake View more
3082 570150430V D.PERERA View more
3111 690642743V HP Anil Weerasooriya View more
3121 712071770V K S Krishantha View more
3162 743614518v MP Vijerathna View more
3206 686300676V KANP Kondapperuma View more
3209 786942322V HM Sanduni Kumari View more
3226 663082060 V A.M. Karunadasa View more
3235 712211300V KAP DE Silva View more
3242 712211300V KAP DE Silva View more
3250 722171047V LP Priyantha Kumara View more
3271 747561222V E.M.H.Ekanayaka View more
3296 652410782v M.K. Christine Pinthu View more
3303 700531767V U.Dayasiri View more
3310 721684326v S.M.Amarasiri Perera View more
3328 730211295v P.G.K Gunathilaka Usp View more
3343 662171182V AMNG Lokubanda View more
3391 720120674V HAKS Priyankara View more
3398 621050338v IC Vidanagama USP View more
3411 572771997V DGA Vitharana View more
3454 711242341V WAJ Manoj View more
3465 720880768V T.K.S.K.TENNAKOON View more
3469 703572057V OPG PADMATHILAKA View more
3478 722970756V D M Thilak Disanayaka View more
3493 640738822V D JAYANTHA PATHBERIYA View more
3501 703401490v P.K.Wijesekara View more
3521 721822230V V.D. Lakmal Chandana View more
3557 742401065V A.K. Ilangasinghe View more
3593 710962979V DGI Gunasena View more
3627 710513031V L. A. P. D. WICKRAMARATNE View more
3634 723281407V H.M.V.P. Kumara View more
3637 663450328V K.A. Jayasundara Bandara View more
3642 723112222v T.M.S.W.Kumara View more
3655 701701640V PWN WITHANA USP View more
3669 731250693V WMN Fernando View more
3677 681240462v H.MADANAYAKE View more
3685 682730340v S. Pinnaduwa View more
3699 621393111V D.M.Senarathna View more
3714 761731033V WAKS Wanigasundara View more
3728 670061523V W.M.T.J.WEGEDARA View more
3733 622271931v S.M Wijesundara Bandara View more
3739 660730788V D.dahanayake View more
3744 613303308v Jmu bandara View more
3765 733021390V SMPS Samarakoon View more
3777 693251109V R NANDASIRI View more
3779 19760391123V RK JAYAWEERARATHNA View more
3805 640420642V APK SAMARANAYAKA View more
3824 775121793V WM CHITHRA WIJEKOON View more
3842 680560510V DW Kumarathilaka View more
3849 740113232 BLL Prasad View more
3901 197005902588 SM Manjula Bandara Siriwardhana View more
3979 641552798V A Ariya Wimalakeerthi View more
4008 720034611V A H S Jagathsiri View more
4023 681910204V G A P Keerthi Kumara View more
4084 720270575V BIT CHANDRARATHNA View more
4090 591512048V W K Mithripala View more
4109 641510076V M A Chandrathilaka View more
4115 712032561V K Hewamanna View more
4124 661212608V D M Ekanayaka View more
4144 673255736V S D S G Weerasekara View more
4165 632614209 v C.liyanapathiranagei View more
4173 733242957V PGPK Amarasiri View more
4218 601460033V LDQG Perera View more
4219 722801687V MAUKB Madurapperuma View more
4221 662300454V MN Jayawardena View more
4237 652101178V EMC Edirisinghe View more
4255 620300616V HAH Dassanayake View more
4273 650231015V BM Ranaweera Banda View more
4284 630550017V HAS Sisira Kumara View more
4289 692452089V S.N.P.Karunawardena View more
4310 662742384V JEMKGJK Madugalla View more
4320 652191223V NK Kumarasiri View more
4337 682820900V K.M.R.Bandara View more
4375 680874220V MG Sunil Samarakkodi View more
4396 682181915V I.K.M.R.Nawarathna View more
4398 720153700V R.S.U SIRIWARDHANA View more
4424 732822089V DPDB Rathnayake View more
4426 641234567V KK KUMARA View more
4427 651234567V NN ANUUDDA View more
4437 602845398V EA Nihall View more
4444 696571139V IGC pushpa kumari View more
4460 672450152V A M Athtenayaka View more
4464 710372764V H M Jayathissa View more
4470 645020537v SWMNN Wicramsinghe View more
4490 682080876V H M V B Herath View more
4511 702280710V SA Prasanna View more
4551 755382515V WMRMK Wijekoon View more
4595 633501530v P Hemachandra View more
4624 702744105V N K J Nanayakkara View more
4631 722922085V M. PUSHPA KUMARA MANAMPERI View more
4647 703494293V T H M Jayarathne Bandara View more
4674 572802868v S.W.W Deraniyagala View more
4695 723221030V W A L Pemasinghe View more
4707 698210834V KA Dammika View more
4748 721140245V K M U S S Kuruppu View more
4755 650580206V WA lilarathna View more
4769 692290038V HD Kapila Kumara View more
4796 761134132V K.G KUMUDU PRASANNA View more
4830 603432487V L Dissanayaka View more
4851 661691654V M karunathilaka View more
4864 680681422V AA PREMARATHNE View more
4867 732861629V P R P Pushpa Kumara View more
4887 760310085V KPTS Jayarathna View more
4913 713172545V SGLUB EKANAYAKE View more
4917 672462177V P.K BANDULA PATHMASIRI View more
4934 741020181V T.T.P.S.Gamage. View more
4954 640771267v H.T.Y.U Wijesinghe View more
4974 593091023V KDW karunathilaka View more
5017 630233003 K G C Amarasinha View more
5056 731291500v UKP Samarakoon View more
5114 713490423V B M S Weerasinghe View more
5160 722831365V G G Lalith Kumara View more
5186 731642621V JM upali jayasuriya View more
5196 682754524V NH kumara View more
5211 651890403 V H.L.Ranjith View more
5215 591320866v S L Seneviratne View more
5225 687180073V M W C J K Seneviratne View more
5242 630821010V AT Amarasena View more
5255 650180380V KS JANAKA View more
5289 072720710277v D.N Wikiramadara View more
5301 670220664V K A R Santha View more
5312 713160547V KA Thilakarathna View more
5334 730910070v H.M.S Jayantha View more
5347 583080490v DR Vikramasingha View more
5348 750982182v G.S.C.Galhena View more
5362 670240797V MS Karunasiri View more
5370 582300429V M W Silva View more
5387 653440782V K L Weerasinghe View more
5389 745023215V I N Mahingoda View more
5410 702780500V N H Thilakasiri View more
5428 680913749V GHMR DE SILVA View more
5459 750850022V HM Priyantha Bandara Karunathilaka View more
5496 825482075V S L S K Samarawila View more
5498 620451819v HM Siripala View more
5524 650520149V M M Dayananda View more
5551 712530146V Kaluperuma Upul Anurudda De Silva View more
5553 755890928V WRP MENDIS View more
5558 775943025V S A Deepika Priyanthi View more
5561 733220112 v KAPS Frenando View more
5571 581450893V S J Wikramasinghe View more
5597 701742907v S.B.M.Wimalarathne View more
5614 672340292V NVA BANDARA View more
5620 612713308v HMNP Herath View more
5621 692871006v WG Nimal View more
5632 733390514V K L Samantha View more
5634 623011143v PLJ Rathnasooriya View more
5640 728341700V S S Paranagama View more
5644 730571941V MGSA Jayasena View more
5667 741752930V SWMJSA Wijewickrama View more
5669 690772299V EG Gamini Karunarathna View more
5703 672820413v W.S.A Rathnasiri View more
5713 730691270V D M A P Dissanayake View more
5718 712144270V S M K B Senawirathne Banda View more
5753 613070222V HM Karunarathna View more
5759 603450850V WG SUNIL View more
5766 670984036V YP SARATH KARUNARATHNA View more
5804 672562163V G G N Jayathilaka View more
5830 673091709V O A Wimaladasa View more
5832 630321263V P H D Hewage View more
5840 642491750V M P A Peeris View more
5879 723031613V H R Saman Pradeeparathne View more
5884 710480222v W.L.H.M. Anura Bandara View more
5893 730881975V S A Priyantha Sisira Kumara View more
5927 671092252V RD PIYASENA View more
5938 697350578V MA THUSHARI KARUNASENA View more
5946 641250451V W M Sarath Kumara View more
5958 713551139V K M Priyantha Sarath Kumara View more
5996 740124072V H N S Pushpa kumara View more
6001 770320160V K P Weerakone View more
6007 755131083V W K Sureka Priyadarshani View more
6025 196406702676 M P P Karunanayake View more
6053 600230948V G. G. G. BANDARA View more
6077 650380720V Swarna Kumara T.R.D View more
6090 683443379V B M T B Basnayaka View more
6125 681481354V DHS Mayadunna View more
6150 782812033v WC Vimala Kumara View more
6158 660372466V AJMB Kularathna View more
6183 643392500V K.D. UPUL DE SILVA View more
6208 720763036V P G K S Senarathna View more
6211 755311847V DE SILVA P H N View more
6214 637790331v S. Kannangara (S. Hewage) View more
6274 720571200V MP KARUNARATHNE View more
6277 628164541V HML MAHANAMA View more
6301 610023452V RARA SOORIYAKUMARA View more
6365 771370489V SMC KUMARA View more
6373 650360362V UN LOWRENCE View more
6374 642423851V KM SENARATHNE View more
6396 713413127V RRT DARMASENA View more
6405 691220559V KGAS MALHENGODA View more
6408 787131182V R.M.RENUKA CHANDANI KUMARI View more
6438 702531527V KTS PUSHPAKUMARA View more
6458 572462420V KW KUMARASINGHE View more
6463 602530264V MH LAXMAN View more
6470 681890068V AC ARUMAPPERUMA View more
6475 720350254V K A P P Kuruwita View more
6480 680621047V HNK FERNANDO View more
6497 671050517V HMS BANDARA View more
6502 756670530V MLP Priyadarshani View more
6505 723070589V B Ekanayake View more
6527 752193983V CDMLR Dissanayake View more
6563 640492244V RMS SHANTHA View more
6569 646100976V DPS AIRANGANI View more
6590 681520791V WMUP THILAKARATHNE View more
6594 675684111V KGD WEIJANTHI View more
6600 660550453V TMN Bandra View more
6606 720352842V HM JAYATHILAKA View more
6637 511211425v M.J.N.M. Fernando View more
6640 742660710V MGU Kumara View more
6646 693241073V VMTB Vissundara View more
6660 723272467V PPT Jayarathna View more
6695 768401390V NGP Natakadeniya View more
6712 768622060V PADK Wijerathna View more
6715 767361645V R Malepathirana View more
6748 745512968V WHS Renuka View more
6762 751672128v E. Ruwan View more
6763 750310494v KRC Roshan View more
6800 691030920V A.A.S.KARUNANANDA View more
6818 702873169V K.U.M. De Silva View more
6823 701452062V T.M.B.A.Thennakoon View more
6834 762073730V R.L.L.Shantha View more
6835 672224284V G.JOTHIRATHNA View more
6870 671410629V A A M P Amarasinghe View more
6888 702252741V R.B.G.Rangebandara View more
6898 670121348V P.A.J. Somathilake View more
6901 662692697v I Yakandawela View more
6905 197309301352 H.M.S.D.B. Herath View more
6923 742570592V T.M.DHARMAKEERTHI THENNAKOON View more
6951 691731642V H A C K Gunarathne View more
6972 641300322v G.U.A.D.R.Padmasiri View more
7004 652992765v S.A.Wickramasinghe View more
7010 640732717V E.M.W.G.R.EKANAYAKE View more
7051 671051874V A D MUDANNAYAKA View more
7052 651541476v R.J.Dayaratha. View more
7065 196416202940 M.P.Sarath nihal indrathissa View more
7070 683341169 V T. R. Amath View more
7080 760310494V KRC ROSHAN View more
7089 660041745V G.A.M.W.Amarakoon View more
7098 671861116V H.P.PEIRIS View more
7103 630954983V W.T.N.D.RANJITH View more
7112 688562830V B. P. Perera View more
7116 197024203449 H.N. Sumathipala View more
7125 710290580V N.P.A.R.R.WAJIRAPRIYA View more
7149 641501611V T.P.KAMALSIRI View more
7158 712363320V B.G. SHANTHA RANASINGHE View more
7181 610164030V W.K.H.M.B BANDARA View more
7186 700431371v H.B.U.L.Dissanayaka View more
7189 756360280v S A D N Samarathunga View more
7195 732610243 V WPAC Perera View more
7229 615611131v M P S jayawardena View more
7265 720250080V D.C.A.SHANTHA View more
7305 693034213V M.H.L.Prematilaka View more
7354 632791020V P.W.Suraweera View more
7359 650971507V K.A.PRIYANTHA View more
7394 720161079V K.H.J.A. Kumara View more
7407 616664077 P.B.R.PADMINI View more
7419 197407904299 J.M.AJANTHA KUMARA View more
7424 728603498V R.I.B.W.RAJASINGHA View more
7435 713254223V R.M.GNANATHILAKA View more
7441 778090325V K.G.J.C. Gamage View more
7457 730964200V D.M.C.P.DISANAYEKA View more
7464 660911545V I.M.A.DISANAYEKA View more
7472 640394560V D.M.RANAWEERA View more
7520 197010902279 K.A.S. Thilakarathne View more
7525 623451534V A. Maaitipe View more
7539 632040075V D.S.R. Silva View more
7552 703342248V J A Jayarathne View more
7573 670083446V V K Jayatilaka View more
7575 621610791V A.D. Waththegedara View more
7591 742991660V R.M.C.J.B. Ranasinghe View more
7592 613461752V R.P.W.ANANDA View more
7595 660012834V M.S.SEHABDULLA View more
7597 735163272V W.L.P.SUBASHINI View more
7609 197109100162 K.L.Samarawickrama View more
7615 731711712V K.S.T.R.W.KUMARA View more
7627 741520575 D.A.N. Priyantha View more
7659 723523273v S.H.S. Wijitha kumara View more
7682 690080370V LSL Hettiarachchi View more
7691 670451402V DPN Wickramasiri View more
7700 713541796V EP Susantha View more
7711 720411318V MWSPRB Nawarathna View more
7720 750472427V P.P.P.Shanta View more
7730 723542138V MKRKA De Silva View more
7733 732952926V IM Peiris View more
7737 722582918V VU Bandara View more
7743 730141092V UAA Viraj View more
7746 197228802490 JDS Jayasinghe View more
7759 767421168V D S Dilrukshi View more
7808 660971416V SR Jayasinghe View more
7813 701252748V R.C.A.A.BANDARA View more
7852 668342167V WKVS Perera View more
7886 736921588V JMG Dilrukshi View more
7888 745760600V LMS Rohini View more
7904 197378300713 NK Gamage View more
7912 767072350V HL Subashini View more
7957 755732613V MPVT De Silva View more
8086 750873430V EPMA Pathirana View more
8140 787421168V D.S. Dilrukshi View more
8151 731811890V KD Amarasinghe View more
8167 771672825 A.V.S. Kuruppu View more
8171 765432766V NTJ Arachchi View more
8173 640040017V H.L.M.P. Namunukula View more
8178 728400544V H Alahendra View more
8187 603343603V D.M.N. Karunathilake View more
8197 611471068V RM Chandrasekara View more
8199 660184260V S.D.E Senadeera View more
8206 583431934V R Jayarathne View more
8214 620560251V DM Jayarathne View more
8262 631501850V A.MANATHUNGA View more
8286 711103899V H.G. Wijekoon View more
8288 662152013V S. Jayathissa View more
8294 681450327V R.A.P.D.K. Rajapaksha View more
8340 671593189V K.A.S. Priyadarshana View more
8342 713392219V M.D.M.P Gunathilaka View more
8351 713502502v DMTM Dissanayake View more
8366 803004080V G.N. Chandana View more
8379 803150044v P.k.G.A.priyadarshana View more
8380 198207604560 DKA KUMARA View more
8383 630760321V H A A S Prasantha View more
8387 822483879v Y.M.R.T.K.Yapa Bandara View more
8414 820075528V P.V.D de soysa View more
8430 611670125V M.G.P marasinghe View more
8441 197209300374 r.k.s.p ramanayake View more
8455 641504203V K M Weerasena View more
8461 702210909 W M S A Weerasingha View more
8480 197607601273 P R Shantha View more
8484 197620910026 W.G Susantha View more
8512 811531448V SMLU Senevirathna View more
8515 196136301399 B.L.A.G Liyanarachi View more
8523 742440095V S.P.N. Senanayake View more
8527 822881777V RLR Prasad View more
8532 763263959V RANT Ranasinghe View more

සබැඳි වෙබ් අඩවිMOD


OCDS


SLA


SLN


SLAF


SLP


SLC


CSF

KDU