රැකියා අයදුම්කරුවන් ලයිස්තුව

Electronic / Electrical / Computer

510 Applicants

IDNIC NumberName With Initials
152 742612414V RP ALEXSANDER View more
155 687841514V S A M A D M Senanayake View more
162 641402133v senarath bandara View more
179 710650063V D.W.C.Pushpakumara View more
200 650664604V H.M.Wickramasooriya View more
216 678361011 V W G G P Samarasinghe View more
221 702190622V R.J.T. Rajakaruna View more
228 710722722V JBC Supul Shantha View more
241 742160203 V A P P M FERNANDO View more
260 710492107 v p.p.sarath nandasiri View more
272 723461880 V Yasarathna ULA View more
289 723440386v sumanaweera r.m.s.b View more
307 197520202240 HLS Rohana View more
317 671630866v M.Sunil Mendis View more
325 673361153V E.S.K. Kaldera View more
344 818062613v ACA Gaffoor View more
360 721152162 V T.M.A. THENNAKOON View more
392 603370201V U P P KAVIKESHAWA View more
398 762273110V R P Sirisena View more
403 198085803267 K S Katulanda View more
407 743280164v KGWP Gamage View more
413 610050573V K.H.Sudath Chandrasiri View more
472 622431327V W.A.D. Sunil View more
500 730211066V D R U B Dissanayake View more
502 767222963V WR Jayasooriya View more
511 712291400 V N.A.k Priyantha View more
514 662171271V W A S R WIJESUNDARA View more
525 720632152V H D R Sunil Bandara View more
551 740864602 V Y.M.R Pushpakumara View more
581 612060460 R.M.G.Rajapaksha View more
585 752650713 V Basnayaka B.M.U.C View more
599 750031722v HMK Indika Kumara View more
602 720431424V J.J.Gamage View more
608 788613490V HNDS Senanayaka View more
609 638252031V JAD Pattrishiya View more
631 641402133 V M.G Senarath Bandara View more
632 712070498v BH Saminda Aberuvan View more
642 745453015V SC Liyana Gunawardhana View more
661 672262704 B.K.G.S.Banda View more
686 682022663V A.G.Ajith Kumara View more
695 702530890 V B R Lamahewage View more
697 713610143 E.D.P.Priyantha View more
700 720870371 V D.A.S. Kusumsiri View more
738 720490056 V R.M.G. Athula Gunathilaka View more
740 673361153V E S K Caldera View more
742 710533962V H.G. Sunil View more
758 683352179v TG Sunil Karunathilaka View more
781 701500385V K D C Fernando USP View more
789 762161907V D.A.T.P. Gunawardhana View more
794 790021320V G W I P Gunawardena View more
816 712703652V R G P Sarath Kumara View more
848 632371144V W Podinilame View more
921 730293704V BDRS WICKRAMASINGHE View more
945 720082519 V WMBS Weerasooriya View more
1027 661411775 V R.G.A. Deepal View more
1042 731623740V KPM DIAS View more
1044 742701530 V MJS CHAMINDA View more
1064 812350862V PPAG GUNATHUNGA View more
1065 730912196V H.M.G.S De Silva View more
1106 675232849V S.P. PUNCHIHETTI View more
1111 671110757V N.E.NAWARATHNE View more
1119 600751590V Rathnasiri G.K.D View more
1122 641722170v S.M.G.D.B SAMARATHUNGA View more
1166 711311297V M.S.P. Fernando View more
1169 812721049V HMTD Herath View more
1174 740611623V MDCS Wijayapala View more
1188 740282310V NT Jayalath View more
1197 752582270V AAJB Alahakoon View more
1203 671090675V A Nihal View more
1210 740320220V JARP Jayasinghe View more
1215 723281458V CDK Weerasinghe View more
1216 732372440V TMNB Thennakoon View more
1232 712970332V DM Nandasena View more
1236 721062430V M.N.Priyarathna View more
1260 713420158 V P ABEYWICKRAMA View more
1268 682751088V PL Saman Vipulasiri Liyanage View more
1311 722520041V KKS Rathnayake RSP View more
1321 700630480V MMPG Gunarathna View more
1354 661202980V HG Sirirsumana View more
1376 712862920V G Thilak karunarathna View more
1389 702150744v U.L.D.I.C. Gunasinghe View more
1396 651172578V RM KUMARASINGHE View more
1399 670881121V I.R.I. de silva View more
1446 690911272V OKU Ranasinghe View more
1448 730242247V T S Kalansooriya View more
1475 720812258V LHU De Silva View more
1510 681120424V- JM Ananada Udayakumara View more
1517 692631293V R.J.K.S kumara View more
1530 703623425V U sisira thiak ananda View more
1540 712932864V T Sarath View more
1599 712621567V N M K S Nilantha View more
1607 673510752V S.A priyantha subasinhe View more
1609 197404702232 J.H sidny View more
1638 721214087V AM Nandasena View more
1648 750862543V A G D T B Atthanayaka View more
1657 681460411V PG Lalantha Gamage View more
1680 713372560V WJ Nimalasooriya View more
1705 670381668V M M A Manamperi View more
1720 758310604v L.P Lilani Chandrika Sirisena View more
1726 745041558V W.A.L. WEERASEKARA View more
1738 650094789V UP Wickramahewa View more
1761 722901207 V LDPM Leelarathna View more
1770 733140097V DMRA Rathnayake View more
1787 680230960V SG Ruchira De Saman View more
1793 713570141V L Y PREJITH KUMARA View more
1799 721631800V HG Ranjith View more
1804 600280910V J A Gunarathna View more
1816 702602963V P G R C L RUPASINGHE View more
1821 711352171V HA Layanal View more
1830 787993923v D.D.P.Subasinghe View more
1833 633202451V WM Wijesiri Jayalath View more
1852 722460189V CRA FERNANDO View more
1894 712220058V SP WIMALASOORIYA View more
1921 737891658 V H J A D W Hemanthika View more
1945 751831730V D P R K Mendis View more
1946 680691282V HDCK Jayasinghe View more
1965 642053604v D.M Wasantha Ranjith View more
1970 650240871V K L Thilakarathne View more
2024 730122853V T.H. Jayawardene View more
2031 692800109V K A D Susith Roshan View more
2033 613451021v A.G.M.Abesekara Banda View more
2039 692400216v MHG Chithrananda View more
2058 712621567V N M K S Nilantha View more
2069 633263914V H M Dayarathna View more
2071 743631951v KT Mahavithana View more
2073 682991925V W M Wijesundara View more
2096 701432460V J L Siril Jayakodi View more
2121 757191334v DHSSP DE Silva View more
2153 733301040V U. N. Kalansooriya View more
2156 681751270V T.K.R.P SILVA View more
2179 702791960V RPNR Gunawardana View more
2189 722320042 V W C J PEIRIS View more
2197 742612414V R.P. Alexsander View more
2212 672260418V G.L.N. De Silva View more
2257 777182692V MSR Begam View more
2279 693461154V LA WICRAMANAYAKA (USP) View more
2285 681140026V P.M.SUMANARATHNA View more
2288 660581430v J U K Jayalath View more
2291 660790489V RMAL Rathnayaka View more
2292 731672717V KA VIJITH RATHNA View more
2296 700830152V K.H.S.M.PERERA View more
2309 650240871V K L Thilakarathna View more
2324 701432460V J A Siril Jayakodi View more
2359 692800109V KAD SUSITH ROSHAN View more
2403 741550482V I.G.M. Wijesingha View more
2408 733601450 V A.A.BIMAL PRADEEP View more
2430 791194148V BWCP Mendis View more
2440 745673058V L.P.M. Manohari View more
2494 592161656V K.P.D.Anura Shantha View more
2496 720711575V HH Wijitha View more
2499 712862920V G.Tilak Karunarathna View more
2513 710531315V AM THAMEEM View more
2517 725861672V KAB Kodisinghe View more
2520 691882144V D.M.A.D. DHANAPALA View more
2534 712181564V EMAB Ekanayake View more
2541 720650258V Ap Wanigasooriya View more
2549 681011641V N LIYANAARACHCHI View more
2574 191492265V G Iddagoda View more
2645 750692281V UWK GODEVITHANA View more
2666 692361733 v up pradeep kumara View more
2695 713604062V S P G L S Amaranath View more
2719 682881275V M.M.P.S. Gunathilaka View more
2738 711311297V M S P Panandu View more
2743 723440386 A.M.S.B. Sumanaweera View more
2767 760164356V U L A P C Jayawardhana View more
2858 710941408V R.P.N.Gamini Sirisena View more
2882 622122502v H.M.P.D.C Herath View more
2892 663070916V S Ranaweera View more
2897 522751065v S.Kasthurirarachchi View more
2918 197502701316 Liyanwalage don View more
2925 733250747v S.P.Pushpa Kumara View more
2928 660631054V R M K Rajapaksha View more
2931 690571994V H.A.Mahendra Bandara USP View more
2985 731943176V TL Subasingha View more
3020 673072070 V D.G.THILAKARATHNABANDA View more
3023 643461218V S G Premawansha View more
3027 700870081 V S.P.T Srinayaka View more
3030 785893409V Priyangani L. M.N. View more
3031 633040249v P.D.A.R.Pushpa Kumara View more
3036 663141953V A V Aruna Rohitha View more
3074 197201910012V C N Liyanage View more
3081 641350672v E.M Susira seram View more
3102 70391322v S. Saumya Kumara View more
3122 712071770V K S Krishantha View more
3140 661202980V H G Sirisumsna View more
3197 682912219V RAS PUSHPAKUMARA View more
3201 721360857V PGSA Peramuna View more
3210 786942322V HM Sanduni Kumari View more
3228 643494710V H.A.Pushpakumara View more
3282 641722170V S M G D B Samarathunga View more
3287 641722170V S M G D B Samarathunga View more
3299 662011711V N D Karunapala View more
3324 730821328V BDRGS Banda View more
3329 730211295v P.G.K Gunathilaka Usp View more
3380 762273110V R P sirisena View more
3405 712400137V MGS Rathnasinghe View more
3412 713432440V R A P Wijesekara View more
3434 630430500V P.W.D. GAMINI View more
3436 721472868V M G Ashoka Jayasiri View more
3441 750201210V H M C Rathna Kumara View more
3443 710722722V JBC SUPUL SHANTHA View more
3456 760110434V N H S Priyantha View more
3459 691583589V S.W.W Rajapaksha View more
3471 703572057V OPG PADMATHILAKA View more
3535 720510960V A M U N B Aththanayaka View more
3549 591272730V M.A. Wipularathana View more
3564 712174595V PGA Milton Ananda View more
3569 671332806V WKG PRIYANTHA View more
3584 643643073V L A P Chandrasiri View more
3604 712181150V BG Samanbadda View more
3622 691010970V KHJSK Karunarthna View more
3628 710513031V L. A. P. D. WICKRAMARATNE View more
3631 750370608V Mahinda N T View more
3644 723112222v T.M.S.W.Kumara View more
3656 701701640V PWN WITHANA USP View more
3661 720791005V CMA Chandrasekara View more
3666 776410616V MMMK Kumuduni View more
3675 777280767V GMS Sunimal View more
3688 683111090V KK SHANTHAKUMARA View more
3689 653612141V A.K.D.J. MERIL AMUGODA View more
3707 660711201v G.L Jayarathna View more
3708 732532307 V W.M.S.R.K. Wasala View more
3711 690081938v L.P.Gurusinghe View more
3721 7585000837V JAAS WIJESEKARA View more
3727 732602267v R.R.R.Bandara View more
3740 660730788V D.dahanayake View more
3750 682100052V SWR JAYAWARDANA View more
3766 733021390V SMPS Samarakoon View more
3871 710143226V SG AJITH THILAK KUSUM View more
3898 720181711V P Saman Wicramarathna View more
3948 711712879V MM Palitha Nanda Kumara View more
3952 701431898V GG SUSANTHA View more
3976 700391191V M Upul Amaranath Peeris View more
3983 701612086V UM Wijerathna Banda View more
4012 752202117V BR SUNANDA View more
4016 661480165V WG Jayantha Keerthi View more
4025 197011804580V S M Shantha Samaraweera View more
4039 691170212V KAS Kumarapeli View more
4046 650630866V DMG Wijerathna View more
4083 721840999v HD de Zoysa View more
4127 602390748V J M Sugathadasa View more
4145 673255736V S D S G Weerasekara View more
4186 751750013V DRGSK Rankothge View more
4225 680750840V K Jagath View more
4250 722941675V KHVCC Nishshanka View more
4264 750312187V RMS Rathnayaka View more
4326 713440353V K.G.Dayanandasiri View more
4338 682820900V K.M.R.Bandara View more
4394 196325910019 DMA Dasanayake View more
4401 706760571v R Jayasundara View more
4410 740440063V MM THISSA KARUNANANDA View more
4419 711260129V W.A.D.Jayaruwan View more
4421 732822089V DPDB Rathnayake View more
4431 713254096V RA Prasd Chaminda Gunawardana View more
4450 722512855V DGHMT herath View more
4474 755242551V W D Weerawarnakula View more
4502 721140377V WMMA Wijesinghe View more
4526 743331249V Fernando DCR View more
4602 723421438 v K.T.C Koswatta View more
4606 743340620V B A S piyarathna View more
4617 701460219V W Nimal thilakarathne View more
4633 682790156V B W P Dewapriya View more
4636 622220490V R.G SUSIL ANANDA View more
4645 721693341V M M Priyankara Gunathilaka View more
4656 720532255V Y G Wijesinghe View more
4660 701760468V G.G.S.Jayalal View more
4691 761703870V WG Kelum Aravinda View more
4708 698210834V KA Dammika View more
4760 652572898V E K G C Amarakirthi View more
4763 721391892V HM RANASINGHE BANDA View more
4790 726251789V D U D Disanayaka View more
4797 761134132V K.G KUMUDU PRASANNA View more
4814 702690293V DM UPALI DISSANAYAKE View more
4819 663011871V SDP Chandralal View more
4880 720260948v H.K. Karunarathne View more
4901 757272067V T.M.P DIAS View more
4979 610201326v W.S. Gunasekara View more
4993 680321213V W.D WEERAPPERUMA View more
5021 683501123 V KRUK Perera View more
5032 681270892V DSDK rathnayaka View more
5033 703511627V A M Ananda Bandara View more
5051 670152880V SM GUNARATHANA View more
5059 682051515 V DM Kulasinghe View more
5071 631281443V SA KARUNARATHNE View more
5074 633251738v KAW PERARA View more
5086 733191090 V HM Suranga Kumara View more
5092 750540015V UGN ABAKOON View more
5119 713051780 V D S Peeris View more
5190 591763520V D S M DE SOYSA View more
5204 690614049 V U G Gunasinghe View more
5209 692712072V W.S.N. DeMel View more
5212 651890403 V H.L.Ranjith View more
5216 591320866v S L Seneviratne View more
5226 731291772v N.I Wellahewage View more
5230 731112673V NN Liyanaarachchi View more
5233 741190354V DJ Muhandiramge View more
5238 196407410011 R.KL.A Ranasinghe View more
5240 722391179V R K Dinesh Prasanna De Silva View more
5244 630821010V AT Amarasena View more
5245 603441141V MM Nimal Gamini View more
5319 687740980V MAS Wijekumari View more
5344 671103653V L K A Bandula View more
5350 590972319v NWKL Jayasena View more
5368 71 Kapurubandara BM View more
5376 196930103011 RRNPBMPDK Galagoda View more
5403 542662433v HS Dissanayaka View more
5406 622824620V W Weerawickrama View more
5409 692942612V UD Diksan Jayaweera View more
5419 690614049V UG GUNASINGHA View more
5453 720780453v P.W.P.B Abethilaka View more
5460 750850022V HM Priyantha Bandara Karunathilaka View more
5465 670080790V SH Waydarathna View more
5474 727802444V D GAJASINGHE View more
5479 710150117 V P.R. Wanigasinghe View more
5482 758030709v PPS Priyadarshani View more
5483 647981992V J P S Sawani Kanthi View more
5488 712281634V SHM GAMINI SAMARASEKARA View more
5500 620451819v HM Siripala View more
5538 673072070V D G Thilakarathne Banda View more
5562 733220112 v KAPS Frenando View more
5568 693560195 v PA wikramarathna View more
5587 722184343V T.M.Gunarathna View more
5593 672021901V WV Sarath Bandara View more
5616 711572376V WMRS Gunasena View more
5623 692871006v WG Nimal View more
5630 563051710v W piyal silva View more
5656 710550689V IGR Wijebandara View more
5661 652983570V PV Anura Wijesundara View more
5702 702070627V D W D Gunawardhana View more
5757 732682279V KNA Senarathna View more
5774 692450310V B K Nadeka Sri Lale Bandule View more
5800 197104304115 G.M.L Jayaweera View more
5805 672562163V G G N Jayathilaka View more
5862 713340316V G R Gunarathna View more
5891 740970020V R.M.S. PRIYADARSHANA View more
5904 651852161V HM Abeysiriwardena View more
5909 650251008V H.A. WEERARATHNA View more
5963 700383482V W Pushpakumara View more
5987 665100200 V S.M.K WIJESEKARA View more
5994 797431575V S G Renuka Damayanthi View more
6009 711422978V W G Gunasiri View more
6034 671312732V T M Rathna Malala Bandara View more
6044 721270661V W A Jayathilake View more
6069 730360525 v WKSS Kumara View more
6072 730091168V TMAN BANDARA View more
6073 751121075V D T S Disanayaka View more
6091 683443379V B M T B Basnayaka View more
6132 661522470v EMB Ekanayaka View more
6138 593300960V T A Gunarathne View more
6143 671160770V K AJITH NISHANTHA View more
6149 196955302482V PV NADEEKA SHIROMANI View more
6155 701944291V DG NANDA KUMARA View more
6156 683480622V WGST KUMARA View more
6186 713240869V MGG Wickramarathna View more
6239 630551013V VD SUNIL View more
6253 732532307 WMSRK WASALA View more
6307 690761513V A VITHANAWASAN View more
6320 712411821V ADWBNWSJPWMR DULLEWA View more
6366 771370489V SMC KUMARA View more
6376 788622023V PGDNR KUMARI View more
6386 683570524V RP GAMAGE View more
6424 723071950V WTO PERERA View more
6488 671900294V MGKJ SUMANASIRI View more
6507 197359600512 TAD Chandrika Jayathilake View more
6548 708661546V K Jayathunga View more
6558 716220338V AMDWAK Samarakoon View more
6584 666431693V GI Jayasooriya View more
6638 511211425v M.J.N.M. Fernando View more
6650 757021307V AMUK Attanayake View more
6697 768401390V NGP Natakadeniya View more
6743 550311283V K. Sumanadasa View more
6746 631460763V H A S S DISSANAYAKE View more
6783 730993544V RMCW SRIKANTHA View more
6806 812632787 v L.G.M. Bandula View more
6826 712400340V T C MADUWAGE View more
6828 740400835V J.P.C.K. Jayasinghe View more
6848 652633900V URA UDUWARA View more
6854 672870577V A.K Saman View more
6976 610450881V M.D.GAMINI View more
7008 756871811V S. Raamanayake View more
7011 640732717V E.M.W.G.R.EKANAYAKE View more
7054 651541476v R.J.Dayaratha. View more
7078 747971714V R.A.S. Naamalie View more
7113 688562830V B. P. Perera View more
7130 701982037V P.K.G.PUNCHIBANDA View more
7146 702262917V W.W.M.B.WERASEKARA View more
7153 778190680V J.M.S.P.K JAYASUNDARA View more
7169 581711166 V B. B. G. Perera View more
7180 711781226V HKK Deepal View more
7196 732610243 V WPAC Perera View more
7230 722561430v B.M.Ajantha Kumara View more
7290 733573287 V W. SUNIL View more
7307 693034213V M.H.L.Prematilaka View more
7328 670411516V K.S.S. Karunarathne View more
7334 601650495V G.G.Gamini Jayawardene View more
7347 591920880V y.s. Ariyarathne View more
7353 591512692V N.P.A.R.Dissanayake View more
7363 6022826864V M. Vijayagunawardhane View more
7371 652184448V W.G.WIJITHA KUMARA View more
7375 713460133V A.P.A.S.CHINTHAKA View more
7384 741531844V R.M.U.K.RATHNAYEKA View more
7400 732600019V M.M.U.P.K. Madurasinghe View more
7458 730964200V D.M.C.P.DISANAYEKA View more
7490 701542851V J.UPULSINGHA View more
7493 760480495V N.P.SUJEEWA PERERA View more
7517 652773605V W.A.M.L. Wijesinghe View more
7550 680660964V R D Premarathne View more
7556 720990636V K.A.S. Dammika View more
7558 691700330V M H C T W Bandara View more
7568 712780886V R D P Kumara View more
7576 621610791V A.D. Waththegedara View more
7596 591750151V W.M.SIRISENA View more
7598 735163272V W.L.P.SUBASHINI View more
7608 663612158V H.P.L.S.JAYALATH View more
7611 197109100162 K.L.Samarawickrama View more
7651 720503077V L.M. Ranbanda View more
7675 721082180V SMPD Serasinghe View more
7678 682940654V AN Lalithraja View more
7688 690260824V MGS Dammika View more
7710 702433304V YSD Kumarasinghe View more
7716 702811686V BGSS Basnayake View more
7735 732952926V IM Peiris View more
7747 197228802490 JDS Jayasinghe View more
7755 703030858V D.G sarath darmawardana View more
7764 196716810017 K.W.P.S udayakumara karunanayaka View more
7788 670660540V W.A.W.R.P gunasekara View more
7789 196405101192 I.M.S Ilangakoon View more
7810 650042808V AMS Banda View more
7817 662762423V GKJP Kumara View more
7831 680681015V L.A. Wickramage View more
7843 611390890V G.H.N.JAYASIRI View more
7884 727620664V MH Indrani View more
7919 776811629V DIL De Silva View more
7941 777522833V JADRA Jayasooriya View more
7953 767031602V MAK Silva View more
7976 712862343V SPHR Kumara View more
7998 710430357V RGG Wijerathne View more
8011 743372115V AAPD Amarasinghe View more
8019 713431940V MN Arunasiri View more
8037 742020207V WHANN Welhenage View more
8043 732513027V MMRUJ Werake View more
8057 708010413V PGP Kulathunga View more
8075 692452321V M Samaradeera View more
8081 197317900590 KANS Jayarohana View more
8089 733650354V WAA Weerasinghe View more
8094 750580050V MP Siriwardhana View more
8098 711110577V MG Gunathilake View more
8100 750833284V KGK Chandrasiri View more
8104 781893463V GMWA Rohana View more
8112 733240890V WMC Dissanayake View more
8114 711470271V GAH Kumara View more
8115 197503502596 RALD Ranaweera View more
8127 721071863V WASSR Wickramaarachchi View more
8158 720390612V RMLW Thilakarathna Banda View more
8179 728400544V H Alahendra View more
8205 573432444V WD Premasiri View more
8228 673574858V YS Senavirathne View more
8233 643180650V APK Wanniarachchi View more
8237 683440744V DASG Wijesinghe View more
8277 761821741V A.M. Arambawaththa View more
8280 732681183V K.S.N. Kumara View more
8335 613653414V J.A.D.D. Wasantha View more
8337 652982034V R.D. Aberaja View more
8338 651251206V S.H.S damayantha de silva View more
8343 713392219V M.D.M.P Gunathilaka View more
8356 673361056 V R.M.U. RATHNAYAKA View more
8364 760921297V S.P.T.R Vijerathana View more
8401 755312460V H.A Padmini View more
8407 776822299V l.p.g.s.l jaweera View more
8447 742971791V J.M. Sarath kumara View more
8518 573280571V TG Wickramaratna View more
8520 1972057044993 K.Y.D Kumarathunga View more
8522 682300418V U.I kaushal View more
8524 742440095V S.P.N. Senanayake View more
8533 751612710V DMR Nandasiri View more
8534 751612710V DMR Nandasiri View more

සබැඳි වෙබ් අඩවිMOD


OCDS


SLA


SLN


SLAF


SLP


SLC


CSF

KDU