රැකියා අයදුම්කරුවන් ලයිස්තුව

Health

507 Applicants

IDNIC NumberName With Initials
113 777590103 V W G N P KUMARI View more
119 741382709V WNMDLRS Prasanga View more
174 682570130V R.A.A. Ranasinghe View more
175 19690291150v K.siriwardana View more
180 703342434V H.G.S JAYAWICKRAMA View more
199 673530346 V M H Anura View more
220 880121073V h. jameerul hassan View more
223 712580275V B. A. K. PRIYANTHA View more
250 826190612 V H LD KUMUDUNI SAGARIKA SENADEERA View more
257 630180082V H.M.V.K.HERATH, RSP View more
262 710492107 v p.p.sarath nandasiri View more
294 682950722V G.B.M.R.M.K.R.Bandara View more
295 703612288V K.D.A.A.S.K.Silva View more
315 671920139v K.A.Sanath bandara View more
346 786762782v P.H.A.N.gunasiri View more
379 703233066V D.M.N.K RANASINGHE View more
395 730529279V. OW Wijesinghe View more
464 713253103V RMMD RATHNAYAKA View more
495 630801060V K.A.SUNIL View more
521 672721431V A M Lal Sarath Kumara View more
529 702842662V D.M.P.S.Disanayaka View more
530 670612031V M K SAMARAKOON BANDA View more
534 720140209 V H.M. Thushara Chaminda Heenkenda View more
546 5705511076V G L H Ranasinhe View more
557 672212588V N.A.S.Jayawickrama View more
622 681940648V B.A.A.A.Abeykoon View more
630 722520742v G Dharmasekara View more
681 732582134V W A Sumedha View more
706 563660848V MAP Ranjith View more
716 661570539 W.A.Ravindra Nandalal View more
727 7409500347 V G.S. Raveendra Kumara Premarathna View more
752 711552790 V JM Disanayaka View more
760 663394126V S M S Sarath Chandra View more
796 670790938 V M.W.N.D.Siriwardhana View more
815 652550410 V J.D.M. Bandula View more
833 710630682V K.K.P.Sujeewa Piyasiri View more
876 690781271 V A.M. Senarath Banda View more
958 711730680 V D.R.D Bandara View more
967 653350660 V H.G.G. Bandara View more
1060 711030468V SAS SUBASINGHE View more
1087 663082060v A.M.Karunadasa. View more
1088 700841928V TDM KAMALEEN View more
1128 721160599V J A R C Jayasinghe View more
1156 722270169V SN Katuwawala View more
1201 643652900V RA Rupasinghe View more
1247 652920128V GG Sunil View more
1253 581230397V R D Jayarathne View more
1257 713660850V G.P.R Godakumbura View more
1272 740053000V NPU Wicramasinghe View more
1281 722170768V DAOP Gunawardana View more
1288 760444170V MKPDNP Thilakarathna View more
1294 723041708V KHM Senarathne View more
1300 542752091V GB WIMALASENA View more
1370 720614367V HMM Disanayaka View more
1371 690614081v I.H.D.A WEERAKOON View more
1413 711150684V WKPD Vijesinghe View more
1441 660811419V N G S Rathnasiri USP View more
1444 723603498V RIB Vickrama Rajasinghe View more
1454 767401744V MGNS Aberathna View more
1472 711323937V UAK Lakshman View more
1474 710201293V RP Athukorala View more
1479 690982749V RMLS Rathnayaka View more
1487 732701605V KVP Vitharana View more
1528 717951573V WDAP Weerasinghe View more
1570 741520907V AGSDK Vimalarathna View more
1611 197404702232 J.H sidny View more
1624 671821416V DRAP Bandara View more
1723 732531602v H.M.Ranjith Lal Hinkenda View more
1728 720010100V AMTPK ADIKARI View more
1736 710960151V P. LIYANAGAMAGE View more
1753 197501600050 LCKR Pathirana View more
1757 711491406V H Kaluarachchi View more
1768 673533280 V S Hendawitharanage View more
1810 720955113V P H T Ariyadasa View more
1828 711990119V UG NISHANTHA View more
1836 680983704v DMT Dissanayake View more
1847 680261130V M M P K Herath View more
1877 661352680v WM Saliya Aberathna View more
1913 730242247V T S Kalansooriya View more
1944 741520567v K A Pushpa Priyanka View more
1955 641441708V H W Gamini Saman View more
1963 721334694v DMPMK Dissanayaka View more
1998 633440867v R.M.R.S.K.Rathnayake View more
1999 730282575v T.R.S.P.Nandasiri View more
2012 691150666v H.M Nawarathne Bandra View more
2021 681942432v S.G.Nandasena View more
2028 750380450v G Prabath Chaminda Rathnayake View more
2041 700391922v K.T.P.Alvis View more
2062 702252792v SG Gunawardhana View more
2080 682460288V H A Saman View more
2085 775381000v C.M.Wilpathage View more
2099 723501733V W A D Chandralal Jayathilaka View more
2130 750854672 v Piyankara HKW View more
2161 652900607v L.K.Chandrasiri View more
2169 593273245v E. A. W. Ediridera View more
2199 742612414V R.P. Alexsander View more
2214 778482525V HPGN Siriwardena View more
2232 731480389V NHDU Janappriya View more
2251 721160599V JARC Jayasinghe View more
2254 741030217V PNDB Palihawadana View more
2256 673450121V A Dahanayake View more
2271 713170259V M.R Sugath Lalitha View more
2277 611670451V AWS DESAPPRIYA View more
2299 592391236V M.W.S.Mahinda View more
2316 642950827V S disanayaka View more
2331 682460288V H A Saman View more
2339 723501733V W.A.D.Chandralal Jayathilaka View more
2380 721334694V D.M.P.K.K.Disanayaka View more
2446 713630420V S H Premasiri View more
2454 671701348v Bandara KGA View more
2473 747281424V Malkanthi KPS View more
2481 680044678V S M R B Samarakoon View more
2510 703342434V H.G.S.Jayawikrama View more
2516 710531315V AM THAMEEM View more
2524 722782488V WDD Rohitha View more
2530 716731618V A A S Mallika Kumari View more
2542 681200819V K.A.U.B.Kekulandara View more
2543 711801715v W.T.Terni Rangajeewa View more
2555 681011641V N LIYANAARACHCHI View more
2573 690911469V N.S.Upendra View more
2575 191492265V G Iddagoda View more
2611 520670416V W.A.B. Perera View more
2652 690614081V I H D A Weerakoon View more
2662 620431370V BAS Premasiri View more
2676 701143191v W.M.Thunethrarathne View more
2726 682881275V M.M.P.S. Gunathilaka View more
2742 720292106v M.D.M.P.Morawakkorala View more
2744 690430223V IGS Balasooriya View more
2751 737082390v H D S P JAYASEKERA View more
2755 741811243V KG Prabath Neel Chaminda View more
2793 683890908V H.M.Tennakoon Banda View more
2833 765052831V P.G.Niluka Ranasingha View more
2838 19768160198 RA Sriyani Rajapaksha View more
2839 711300562V W R Hemantha View more
2844 691440753v AG Nimal Kularathna View more
2848 690821915V L Edirisinghe View more
2860 728312327V AKADN Silva View more
2863 641930725v KGPP Keerthi View more
2877 723021529V W.M.Premachandra View more
2935 712313048V RD Sumasiri View more
2971 652071031V K M Sunil Kangara View more
3010 963182719v G. Dyarathna View more
3038 650720067V T G Nihal Ananda View more
3047 702801290V U.B.Ranjith Bandara View more
3066 661442034V M.R.C.Salgadu View more
3070 650652690V KBG BANDARA View more
3086 570150430V D.PERERA View more
3127 682624191V J.M.Ranjith Hemachandra RSP RWP View more
3153 631273696 V B.M. Ranasinghe View more
3170 683280895v W Padmasiri View more
3177 720721295V S M Upali Samarakoon View more
3195 632653336V K M S C Bandara View more
3212 786942322V HM Sanduni Kumari View more
3218 733321423V P.M.K.Ajith Swarna Kumara View more
3227 663082060 V A.M. Karunadasa View more
3239 712211300V KAP DE Silva View more
3246 712211300V KAP DE Silva View more
3253 756121650V M.G.Sohani View more
3273 666482018V EMM Bandara View more
3277 703290590V D.P.R.Weerasinghe View more
3301 662011711V N D Karunapala View more
3318 683650064V L Hettiwatta View more
3322 775881569v N.V.N.Amarasinghe View more
3353 650362306V WMG Wickramasinghe View more
3356 750320350V H Priyantha View more
3368 701561309V KVP Karunarathne View more
3390 736083833V H.R.L.C Priyadarshani View more
3523 721822230V V.D. Lakmal Chandana View more
3524 731551472V LSK WIJEWANTHA View more
3525 661973137V S Nihal Pramarathna View more
3538 600561910 V M.K.L Rajarathnana View more
3561 742401065V A.K. Ilangasinghe View more
3586 643643073V L A P Chandrasiri View more
3646 723112222v T.M.S.W.Kumara View more
3651 671701348V KG Asanka Bandara View more
3654 661623268v W.P.S.G.Wikkramasinghe View more
3660 701701640V PWN WITHANA USP View more
3725 702641993 V Rodrigo P S J View more
3726 693272815V L.S.L. Wijegunawardhana View more
3781 19760391123V RK JAYAWEERARATHNA View more
3807 660140697v K.G.ANURA SHANTHA View more
3877 650201841V HLK Premathilaka View more
3903 197005902588 SM Manjula Bandara Siriwardhana View more
3910 711792171V KCK Priyadarshana View more
3914 722540115V K.D Nimal Rathnasiri View more
3918 703593895V KPS Nandasiri View more
3928 681230335V SVG Gamini View more
3950 711712879V MM Palitha Nanda Kumara View more
3961 701550366V MK Anura shantha rsp View more
3967 580671179V RDJ Senavirathna View more
3978 601620871V B A Pathirana View more
3986 701612086V UM Wijerathna Banda View more
3994 710052409V T M Chaminda Jambugahakotuwa View more
4002 711392777V M K D U K Kotahachchi View more
4010 711120483V LDR Jayasinghe View more
4043 630642922V G Siripala View more
4050 720850460V T P G Sarath Alvis View more
4056 681740252V LPL Samarawickrama View more
4060 671611330V V V S T P Waidyarathna View more
4112 641510076V M A Chandrathilaka View more
4114 756501682V J Liyanage View more
4270 197224903109 ID Ajith Saman Kumara Nandasiri View more
4287 692662040V RDJ Sisira kumara View more
4296 196926800480 MG Nishantha Kumara Priyadarshana View more
4314 692120736V LP Wijaya Kumara Siri Parakum View more
4331 690612321V WMNPK Gunathilake View more
4340 682820900V K.M.R.Bandara View more
4372 672211620V AHMG Herath View more
4412 740440063V MM THISSA KARUNANANDA View more
4429 612611459V WMSP Abakoon View more
4433 643191377V AM Sumanasiri Atthanayaka View more
4435 603394585V TM Jayawardana View more
4442 751573634V HMCKS Bandara View more
4448 195401900275 RBNA Silva View more
4458 197005400812 M T S K Gunawardhana View more
4485 653392362V R A N Jayarathne View more
4491 682080876V H M V B Herath View more
4510 701032489V GS Santha View more
4514 762861976V RMSR RATHNAYAKA View more
4527 690300532V RGLH Wimalaweera View more
4529 710871590V AJ MOHOMAD NASIM View more
4560 661243112 V MD Amarasooriya View more
4569 712601396V DT Ranasinghe View more
4575 630953456V W.L.Sumanasena. View more
4593 671881010 V NG Kumarasinghe View more
4614 722273990V J.A.S Jayasinghe View more
4630 732011544V G.R.upashantha. View more
4643 613645039 V RM Jayasiri Rabukwella View more
4679 720220202V WM Ujitha Bandara Weerakoon View more
4680 712534060 A.G. THUSHARA SAMPATH PUSHPA KUMARA View more
4698 737250150V W.I.D. PERERA View more
4704 701072120V K.S SENARATH View more
4726 690164167V K Sunil Premasiri View more
4743 710880700V K.H UPUL View more
4752 721140245V K M U S S Kuruppu View more
4772 692290038V HD Kapila Kumara View more
4779 803482578V N.H.U.G SENARATHNA View more
4788 703491502 V N T Dewasiri View more
4804 761134132V K.G KUMUDU PRASANNA View more
4805 683502510V APC pushpa kumara View more
4809 720090392V D.H. PRIYANTHA CHAMLI View more
4818 7219202642V K H K Jayawidrama View more
4823 701782895v RM Thusitha Sri Niranjan Rathnayaka View more
4863 691510174V MAA gunathilake View more
4890 655081046V J M S Gajanayaka View more
4911 711692193v WMS Wanninayaka View more
4920 672462177V P.K BANDULA PATHMASIRI View more
4933 662950050 M L G K Bodhinanda View more
4936 741020181V T.T.P.S.Gamage. View more
4941 612450790V K D J Nihal View more
4943 643353342 V T.H.G RATHNAYAKA View more
4990 643251531V K D Nihal View more
5015 670410050V N G ARIYADASA View more
5041 700133419V T.M.P.B THENNAKOON View more
5069 710900620 V U A Indika View more
5075 710901201V WM Soomarathna Bandara View more
5084 703032311V GRMGUNK Godamunne. View more
5094 670962571V T.H JAGATH HEMASIRI View more
5126 711000186V EMLK Ekanayaka View more
5131 621653180v H B G Aberathna View more
5145 700693244V R L S Rupasinghe View more
5150 741981440V Ekb jayarthna View more
5159 74070592V J. PREMA JAYANTHA View more
5166 722831365V G G Lalith Kumara View more
5173 741452880V R M G R K Chandrasiri View more
5224 711310533V S.A.S.N. Kumara RWP,RSP(rtr) View more
5264 720161370V NGA Gunasekara View more
5287 690025019V T B S Premathilaka View more
5304 720772051v Candersekara CG View more
5306 670201643V R.P.G. Thissa Kumara View more
5309 690862859V A J P K Perera View more
5330 663580299V H M Nishshanka Bandara View more
5346 671103653V L K A Bandula View more
5356 731830827V W.D. THISSA View more
5381 7969732851V J.H.M.A.P. JAYAPATHMA View more
5382 672742498V WADI Denis View more
5393 805042613V H M Geetha Subashini kumari View more
5424 722991001V Priyantha Samarasinghe View more
5442 751142129V d.rohana chandana kumara View more
5458 671043138V K Gunasena View more
5467 672011558V WA Premathunga View more
5478 630200822v T.H.R.P. Kariyawasam View more
5481 672950562V MD LEEL PRIYANTHA View more
5506 620451819v HM Siripala View more
5520 690350424V S H M M K J Darmasena View more
5523 630802440V WMA Bandara View more
5526 650520149V M M Dayananda View more
5555 755890928V WRP MENDIS View more
5560 623324664V NSS Pathirana View more
5565 733220112 v KAPS Frenando View more
5573 681542973V K G D Samarawikrama View more
5580 69351187V S N R W W C K Thilakarathna View more
5618 7203231802v KES Karunathilaka View more
5652 662530867V H B Jayantha Kumara View more
5653 711801855V M A Sunil Kularathna View more
5675 690772299V EG Gamini Karunarathna View more
5691 591154680V R P Senevirathna View more
5697 756442848V KNW Weerawardhana View more
5731 820900049V TB Asela Suranga View more
5755 613070222V HM Karunarathna View more
5763 603450850V WG SUNIL View more
5775 680720096V S.C.CHANDRASEKA View more
5788 631120172V A Dayarathna View more
5813 743370597V W H Darmabandu View more
5814 980991391V A Jayathilaka View more
5821 768421617V K H M C Priyakalyani View more
5826 640962046V P K Ariyawansha View more
5848 651982235V T G Wikramasinha View more
5908 717472969V AAPS Atauda View more
5919 610671110V PBAN Marasinghe View more
5937 721033341V IKA INDRARATHNA View more
5949 712502150V P S A S Godakubura View more
5976 713582441V GM SUJEETH View more
6000 653650620V D M Samantha Depananda View more
6004 770320160V K P Weerakone View more
6022 691583481V K Samantha View more
6041 710753954V P G Upali Irosh View more
6058 641002348v T.D Premathissa View more
6078 650380720V Swarna Kumara T.R.D View more
6089 581400527V N L U Indrsiri View more
6092 683443379V B M T B Basnayaka View more
6100 703131271V D G S A Ariyarathna View more
6112 651931428V K Karunasena View more
6124 601610221V J N Wijesinghe View more
6129 703162231V H.M.Nawarathna Banda View more
6135 621174053V HPS Gunarathna View more
6145 631851223v S Ranjith View more
6147 651311934V AG KEERTHIRATHNE View more
6153 782812033v WC Vimala Kumara View more
6169 742443531v MHPN Sampath Silava View more
6180 692343700V W M Padmasiri View more
6190 713240869V MGG Wickramarathna View more
6203 673070558v t.m.sumanasekara View more
6209 720763036V P G K S Senarathna View more
6215 745320163V MSA Magammana View more
6216 692200586V NSMW De Silva View more
6217 797403385V MADUP Jayawardena View more
6218 712570881V M Athula Upul Priyachaminda View more
6219 712000511V PU Edirisinghe View more
6220 702362725V RU Jayasooriya View more
6221 726062194V WATS Dias View more
6222 750261191V MMU Gunarathna View more
6223 720850834V HRHSCK Herath View more
6225 690640651V RPK Girihagama View more
6226 676920820V DMDM Shairmali View more
6230 812283057V HGCA Kumara View more
6231 710373442V KNGN Rohan View more
6232 765630134V JADC Jayakody View more
6233 551811719V R Ranjith Arambepitiya View more
6234 775892463V BGV Basnayake View more
6235 720772159V VA De Mel View more
6236 787251544V GTM Gunachandra View more
6237 710950148V MSN Jayaweera View more
6238 778532034V JMS Kumari View more
6299 673490573V WN SOYZA View more
6305 742812790V KDMK KARUNARATHNA View more
6334 742571475V AT Kumarasiri View more
6385 682821868V SLS SHANTHA View more
6421 721832180V KAS WIJESINGHE View more
6437 702531527V KTS PUSHPAKUMARA View more
6451 653121423V AKWGS ATHTHANAYAKE View more
6496 703420389V EAS Bandula View more
6499 710140553V TIN Rathna Kumara View more
6533 731152284V HP De Silva View more
6537 678432474V SLTS Samarasinghe View more
6538 628482055V DDK Ranasinghe View more
6543 685080281V WCN Weerasinghe View more
6568 711942556V WKU WARAGODA View more
6593 608010980V SADJT Samarasinghe View more
6609 642480324V DWDK KUMARA View more
6666 723272467V PPT Jayarathna View more
6739 196627400314 HR Anurabandara View more
6742 680911711V M. V Sarath Nandasena View more
6747 690890569v K.A.M.KARUNASENA View more
6770 750310494v KRC Roshan View more
6781 661015080v D.M.D Dissanayake View more
6791 700462340V B.G.Jayarathna Bandara View more
6801 691030920V A.A.S.KARUNANANDA View more
6843 721393577V S.A.D.P.N.S.ARIYASINGHA View more
6852 693241359v D.M bandula sanaveratna bandara View more
6860 732801065V K.M.J.B.KULASEKARA View more
6864 661903643V M.K.S. Dharmasiri View more
6883 711174940V H.B.K. Prasad View more
6896 720041707V P.G.NILANTHA View more
6907 197309301352 H.M.S.D.B. Herath View more
6913 671490673V R.De A.Liyanage View more
6961 612461619V K.J. Kaariyawasam View more
6974 723171962v GDC KUMARASINGHA View more
6986 748082654V M.W.S. Silva View more
7007 722120531V W.M.A.WIJETHUNAGA View more
7037 763322262V J.P. Thewarapperuma View more
7058 651541476v R.J.Dayaratha. View more
7064 741492083V E.M.B.K.KUMARA View more
7088 743484479V D.M.L.Disanayake View more
7100 671861116V H.P.PEIRIS View more
7102 643211572V L.T.T.P. Kumara View more
7105 630954983V W.T.N.D.RANJITH View more
7107 692410874V W.G.A.SAMAN View more
7152 69089069v K A M KARUNASENA View more
7168 680130167V J K K Padmasiri View more
7179 712783770v R.M.sanath nandasiri sisira kumara. View more
7201 711971360V L.P.C.T.K.SIRISENA View more
7215 542871040v W.P.PRIRA View more
7219 720492156v p.k.Nilanthe celltan prananadu View more
7225 766880347V W.D.P.Botheju View more
7238 700791327v B.G.Nimal Ranjith View more
7243 680942331v D.M.Kiribanḍa View more
7257 643564637v T.A.A.S.S.Fernando View more
7264 673540309v J.M.Aruna Navarathne View more
7269 683231797v J.R.Dehimaduwa u.s.p View more
7270 641590320V R.W.D.M.B.Kumarasingha View more
7274 650874692V G.D.U.Chandranath View more
7281 633113602V W.K.H.Perera View more
7289 722913655V H.M.GUNASEKARA View more
7295 560271816V T.S.Somaratna View more
7297 692040660V P.B.Tissa Bandara View more
7323 672371970V R.M.U.G.G.RANWEERA View more
7343 702191033V H.G.Susil Kumara View more
7357 632791020V P.W.Suraweera View more
7362 650971507V K.A.PRIYANTHA View more
7381 623150488V A.K. Wijerathne View more
7404 662311448V N.G.W.M.R.B.WIJESEKARA View more
7410 616664077 P.B.R.PADMINI View more
7423 197407904299 J.M.AJANTHA KUMARA View more
7428 728603498V R.I.B.W.RAJASINGHA View more
7433 601041286V J.H. Piyarathne View more
7448 778090325V K.G.J.C. Gamage View more
7471 722312082V R.K. Haputhanthri View more
7487 672453704V H.L.D. Hettigoda View more
7489 701704142V L. Samarasinghe View more
7513 733300922V C.K.VITHANA View more
7589 682851244V N.G.S. Wickramasinghe View more
7601 735163272V W.L.P.SUBASHINI View more
7628 741520575 D.A.N. Priyantha View more
7632 651842018V B.B.A.S.P. Vijerathne View more
7658 732222260 v N p k alahakoon View more
7703 713541796V EP Susantha View more
7729 720751437V MI Hameed View more
7740 722582918V VU Bandara View more
7752 653360550V I.R.S.B illagolla View more
7753 623551016V G.R.U tilakarathne View more
7790 620612693V J.A Ajith View more
7795 643473089V U.G.SAMANTHA HERATH View more
7828 661272783V N.D.N. Kumara View more
7873 713612014V D.SIRIPALA View more
7938 650680618V M.Uttamawadu View more
7949 767680430V MMPN Marasinghe View more
7975 623501850V N.M.ARIYARATHNA BANDA View more
8170 771672825 A.V.S. Kuruppu View more
8200 660184260V S.D.E Senadeera View more
8300 671890442V S.M.A. Priyantha View more
8302 196832201953 W.J.A.Gunasingha View more
8307 742862399V G.G.W.K. Gunasekera View more
8312 570840932V T.M.Nistar View more
8316 662090832V W.M. Sujeewa View more
8318 661631783V B.R.Tissa Kumara Darmapriya View more
8323 693031320V H.P.U.Sarath Kumara View more
8348 673270794V P.D.P. Rajapaksha View more
8369 760910309V K.K.S.N. DE SILVA View more
8372 720081490V W.G.S.S. Samaranayake VSp RSP View more
8378 803150044v P.k.G.A.priyadarshana View more
8381 198207604560 DKA KUMARA View more
8389 822483879v Y.M.R.T.K.Yapa Bandara View more
8428 723091608V D.P sarath jayasiri View more
8450 761660993V KPJ Kumara View more
8458 641504203V K M Weerasena View more
8469 702210909 W M S A Weerasingha View more
8490 600930699V R.D Suravira View more
8506 701400925V A.T.B Athukorala View more

සබැඳි වෙබ් අඩවිMOD


OCDS


SLA


SLN


SLAF


SLP


SLC


CSF

KDU