රැකියා අයදුම්කරුවන් ලයිස්තුව

Technology And Engineering

495 Applicants

IDNIC NumberName With Initials
124 643561948V N.C.K.H de Silva View more
164 730562799 V K.K.Ajith Indika View more
168 637460730v R. K. C. Gunasekera View more
183 723561540V WPS Rohitha View more
206 683224499v E.M.M.R.Ekanayaka View more
235 721542122v R.M.N.W.Rathnayaka View more
281 730011954 V LW Chandrasinghe View more
282 712582073v U.V.U.K.Priyadarshana View more
288 723440386v sumanaweera r.m.s.b View more
326 732080341V K. P. M. Kulasinghe View more
335 822292810V K A I ANURANGA View more
336 731480389V NHDU JANAPRIYA View more
342 701611810V WADK Samaraweera View more
349 720312417v G.N.P.karunanayake View more
357 703171842V D.S.S Liyanage View more
359 721152162 V T.M.A. THENNAKOON View more
363 512950183V D.A. Gunawardena View more
386 700803724V N.A.N.A.Kumara View more
391 603370201V U P P KAVIKESHAWA View more
414 711573437v SJMMC Perera View more
421 722272293V RK Sumith Pushpa Kumara View more
456 610760589V R P T Corea View more
467 700683559V W RAJAKARUNA View more
513 662171271V W A S R WIJESUNDARA View more
540 701181727V C U T Wickramaarachchi View more
565 711380914 V N Saman USP View more
574 740015346V H P Ruwan Thisaru Kumara View more
648 702163684V DM Ranjith Dissanayaka View more
656 633631913 V PG Sanath Kumara View more
660 672262704 B.K.G.S.Banda View more
669 723090156V A G L A Nishantha Kumara View more
685 682022663V A.G.Ajith Kumara View more
688 710060797V K M L K Kasthurisingha View more
699 720870371 V D.A.S. Kusumsiri View more
729 685701145V V Lakashman View more
755 740122223V W P S K Wettasingha View more
800 651602661v WA Sirisena View more
807 722521439V S Y P S Gunawardhana View more
821 652463134V K.P.Sisira Kumara View more
836 662410268v KHN Karunathilaka View more
877 681511717V K.L.D. Kolitha usp View more
996 643051354 V B P Ranaweera View more
1041 731623740V KPM DIAS View more
1058 711030468V SAS SUBASINGHE View more
1062 803046204V DAS GUNARATHNE View more
1084 713470104V DP ALWIS View more
1097 512302262v S.A.R. Perera View more
1100 600121081V N.A.D.Kudahetti View more
1105 642331620V D M B J T ABEYRATHNE View more
1114 730331720V K.V.BOTHEJU CHAMINDA View more
1139 701190483V JAJN Kumara View more
1141 720052016V KDC Kumara View more
1143 692631463V KM DAYARATHNE View more
1154 720931117V HDS Trimanna View more
1173 740611623V MDCS Wijayapala View more
1187 740282310V NT Jayalath View more
1209 740320220V JARP Jayasinghe View more
1222 722330455V WAC Withana View more
1225 690300052V TKP Ekanayake View more
1227 712190370V TKCS Kumara View more
1230 730452667V HL Sisira kumara View more
1231 712970332V DM Nandasena View more
1233 741370573V GGIUK Alahakoon View more
1254 651570069v B.W. Nimalrathne View more
1258 873652586V Fernando HGMP View more
1276 196705500931V K.Sunil Bandara View more
1332 673610951V K Premarathna View more
1353 702553326V D B V C K Piyasoma View more
1394 703260381V BMPC Basnayake View more
1466 713060801V PWK PATHIRANA View more
1482 652931855V WGAR BANDARA View more
1484 692370562V A.R.Priyantha View more
1490 711712011V WM Priyadarshana Karunarathna View more
1535 720581922V MBMUB BASNAYAKA View more
1581 730103360V AM PRIYANTHA RATHNA View more
1608 651921970V UDNS Nanayakkara USP View more
1618 502100289V LA Perera View more
1637 612190933V BL WIMALARATHNA View more
1651 641670219V R S Wimalarathne View more
1662 700170632v J.A. Iroshan Kumara View more
1740 700590356V ANR Amarasinghe View more
1743 582010730V S.A. Samarasiri View more
1756 661251026V RGR Premasiri View more
1764 702950350V SPS Dissanayake View more
1776 693291712V JMS Bandara View more
1781 602771180V K M A Gunasiri View more
1798 721631800V HG Ranjith View more
1822 612840741V L.J. Kaluarachchi View more
1880 730012390V DMG UDAYA NISHANTHA View more
1881 682212314V D S S De Silva View more
1922 630313058V HA Dayarathna View more
1947 753232575V R.M.LALITH BANDARA UYANWATTHA View more
1948 641441708V H W Gamini Saman View more
1993 701024893v SAS Deepthi Kumara View more
2029 692231260v UKDK Suranjith View more
2108 590200220v WKPK Aberathna View more
2117 722862430v S.M Ajith Priyantha Samarakoon View more
2148 752790159V KAP Wasantha Kumara View more
2152 733301040V U. N. Kalansooriya View more
2159 750330215V B A SENARATH View more
2178 732570314 V S.S. Joseph View more
2182 750772536V R.A.S. Kumara View more
2184 752670340V MS Dayasiri View more
2191 732530398V K.M.D.V.SHANTHA View more
2193 743354010V I.JAYASUNDARA View more
2195 197306100653 Y.N.D. Thilakarathne View more
2231 731480389V NHDU Janappriya View more
2233 731431574V LWRC Kumara View more
2248 690890810V DD Prema Jayantha View more
2262 730511477v TLS Amaranath View more
2265 781760595V TMLJ Thennakoon View more
2275 660190643V KP Fernando View more
2278 600122568V D.M.B.R Karunanayaka View more
2294 738462971V Jayasena MA View more
2320 601752018V N G Piyadasa View more
2345 682991925V W M Wijesundara View more
2351 641441708V H W Gamini Saman View more
2399 650521650V A.R.Jayathilaka View more
2441 19703401988V SMPN De Silva View more
2461 741633809V JSM Kumarasingha View more
2467 750470262 V J A A S JAYALATH View more
2525 735770632V AKC NILANTHI View more
2544 681381422V K M D I Munasinghe View more
2548 681011641V N LIYANAARACHCHI View more
2561 662301779V KHDG Nawarathna Banda View more
2578 720791782V R.A.I.S.K.Ranasingha View more
2589 750330215V BA SENARATH View more
2600 690420392V N.D.S. RATHNAYAKA View more
2629 661561661v M.A.J.Peros View more
2757 196835310010 B.K.Prannandu View more
2803 641620190V KHS Jayasekara View more
2806 653500220V WADCJ Shanthanama View more
2809 111111115V SBACG Dayananda View more
2836 672251109V NG Basil View more
2846 742831701V VPK Pushpa Kumara Vithana View more
2887 660910433V H J H Vijasighe View more
2912 650310551V J P Lokugamage View more
2923 711671636V D Sarath Darma Shantha View more
2930 690571994V H.A.Mahendra Bandara USP View more
2943 650552130V G S Fernando View more
2944 601113694V R.A.S.K.Perera View more
2949 650552130V G S Fernanado View more
2999 600980165 V E.M. Heamrathna View more
3035 663141953V A V Aruna Rohitha View more
3055 712962003V W.N.P. SILVA View more
3080 641350672v E.M Susira seram View more
3083 570150430V D.PERERA View more
3139 197526400637V WMDP Wanasinghe View more
3143 752112517V NHLS KUMARA View more
3172 671161270V T.Priyantha View more
3173 560070739V M Weerasiri Silva View more
3196 682912219V RAS PUSHPAKUMARA View more
3247 683080446v M.C. Madapatha View more
3255 631101003v W.M.N.G.B.Weerakoon View more
3320 720620111V NSAP KUMARA View more
3331 760491853V WHAA PUSHPAKUMARA View more
3335 620934500V SMKB Samarakoon View more
3365 601901072V BGS Karunathilaka View more
3373 761540572 HR DESHAPRIYA View more
3384 672731798V H T P J Chandrasoma View more
3409 711631941V H.G.ANURA View more
3432 683255300V R G Ranjith Rajapaksha View more
3445 746960875V I S Jayakodi View more
3450 730104677V AADS Kumara View more
3470 703572057V OPG PADMATHILAKA View more
3510 752872945V KMA Kulathunga View more
3528 650910583V D S Shantha View more
3548 591272730V M.A. Wipularathana View more
3552 702791596V K Wijasigha View more
3579 703401511v Gonsaldura View more
3582 580711820V P N S C Silva View more
3583 643643073V L A P Chandrasiri View more
3590 582010730V SA Samansiri View more
3592 680720959V Wimal K View more
3643 723112222v T.M.S.W.Kumara View more
3687 683111090V KK SHANTHAKUMARA View more
3697 623512550v P.M.D Bandara View more
3720 0710904057V V.A.INDRAJITH View more
3722 683403458 v K.C.W.K.Ranasinghe View more
3729 670061523V W.M.T.J.WEGEDARA View more
3735 651352762V S.J. De Silva View more
3742 721492265V WMU BALASOORIYA View more
3746 745580556V KPKU NILMINI View more
3770 560980159V MDG GUNARATHNA View more
3771 703151787V MJC Peiris View more
3799 720680858V DP RANJITH View more
3813 743112369V A M PATHMASIRI View more
3823 711370218V AP WIJERAMA View more
3826 7402562786V K RUWANPATHIRANA View more
3831 711350357V BRJ Gunawardana View more
3837 530760332V S R Samaratunga View more
3843 680560510V DW Kumarathilaka View more
3850 740113232 BLL Prasad View more
3853 711462244V KB SUNIL View more
3856 742200027V MRS WICRAMASINGHE View more
3870 197222802779V GM JAYANTHA SOMIRA KUMARA GAJANAYAKA View more
3872 683294462V PM JAYATHILAKA View more
3875 788463081 V T.J.K.De.S. Gunathilaka View more
3880 710120587V MWK Wanasinghe View more
3894 671201000V RSK DE Soyza View more
3927 672450110V A.M.J Bandara View more
3936 681180990V WMCSK Bandara View more
3988 671450434V KMNB Wathupola View more
4045 732283021V D Susantha Jayasiri View more
4061 651212472V H R T Samarawardana View more
4064 662922170V GL Padmasiri View more
4089 700151735V EGTG KARUNARATHNA View more
4110 641510076V M A Chandrathilaka View more
4119 653233680V R M G Rathnayaka View more
4155 730893620V RGDS Dananandana View more
4158 662864080V HV Premathilaka View more
4166 632614209 v C.liyanapathiranagei View more
4168 602041000V RPHL Randeni View more
4169 730842236V NK Kothalawala View more
4174 733242957V PGPK Amarasiri View more
4178 710090122V B Vithana View more
4211 653050178V RAAP Perera View more
4213 673380441V C Mahaarachchi View more
4214 691653382V UW Nimalthissa View more
4215 680040761V MB Ranganath View more
4224 680750840V K Jagath View more
4247 633260052V L Chandrathilaka View more
4285 630550017V HAS Sisira Kumara View more
4325 722612752 BWNU Bowanga View more
4376 680874220V MG Sunil Samarakkodi View more
4447 195401900275 RBNA Silva View more
4466 621950436V D M Nawarathne Banda View more
4496 692291182V SA Dissanayake View more
4501 721140377V WMMA Wijesinghe View more
4508 693053463V BNA Batepola View more
4513 752420041V G ANURASIRI View more
4525 750470220V DMJ Jayawardana (RSP, USP) View more
4528 691570088V RVA Rathnasiri View more
4534 890791429V DM WIPULA DARSHANA View more
4561 601771420v IKPSenawirathna View more
4596 673570135V M.G.G.V.K Malandeniya View more
4632 682790156V B W P Dewapriya View more
4648 703494293V T H M Jayarathne Bandara View more
4664 623340520V WM Thilakasiri Wickramarathna View more
4729 680731519V K.M Upul Kumara. View more
4732 743242556V WRA Priyantha Chaminda View more
4738 730222203V AW Vasantha aruna shantha View more
4888 760310085V KPTS Jayarathna View more
4912 712502096V KG Upul Rathnayaka View more
5004 550334097V H M W P Bandara View more
5011 670410050V N G ARIYADASA View more
5118 713051780 V D S Peeris View more
5134 660282327V RMH Rajapaksha View more
5142 700693244V R L S Rupasinghe View more
5174 723291771V M U C KULATHUNGA View more
5194 602672247V DM Thilakarathna View more
5197 682754524V NH kumara View more
5229 731112673V NN Liyanaarachchi View more
5234 197512701417 MKS Pushpa Kumara View more
5243 630821010V AT Amarasena View more
5246 653421583V SJ De Silva View more
5277 620701149V YHWT Yapa View more
5283 693543045V NM Wijayarathna Banda View more
5292 720760908V K G S Rohana View more
5335 730910070v H.M.S Jayantha View more
5358 621192140v MM Weerathunaga View more
5395 620830399v WM Jayalath View more
5401 623661687V K A Jayantha Weerathunga View more
5499 620451819v HM Siripala View more
5510 721340481V K A Sudath Chandana View more
5530 661730595V MG Saman Pradeep View more
5602 653550243v A.S.Priyashantha View more
5608 620360015v U.K.Wijegunarathne View more
5622 692871006v WG Nimal View more
5628 750561500v DR Anura Jayasinghe View more
5629 563051710v W piyal silva View more
5670 690772299V EG Gamini Karunarathna View more
5692 631200729V G L B Hemawansha View more
5725 603333454V K A Rajapakshani View more
5727 641243159V H A Nimal Shantha Podinilame View more
5760 603450850V WG SUNIL View more
5866 603253361V W L Sirimewan rajapaksha View more
5903 651852161V HM Abeysiriwardena View more
5942 710904057V VA INRAJEETH View more
5943 788463081V TJK DE SILVA GUNATHILAKA View more
6030 711510788V K A S P Kulasekara View more
6120 601610221V J N Wijesinghe View more
6131 661522470v EMB Ekanayaka View more
6197 197200400158 R P N Rajamanthri View more
6243 650982010V K.W.Hapuara View more
6255 752781672V KMAS DE SILVA View more
6284 692520874V AH Hemachandra View more
6290 751282648V AMDSM DE SILVA View more
6292 730451423V MGU PRASANNA View more
6293 721740110V KR JAYANTHA View more
6294 720792184V MDA PRIYANGA View more
6297 673490573V WN SOYZA View more
6311 197311403641 PKTS PERERA View more
6315 681050213V URDMRCP DASANAYAKA View more
6352 197623103820 DVCRK DAHANAYAKE View more
6355 700011968V RMNB RAJAPAKSHA View more
6363 721922286V HMRJ ELLAWALA View more
6369 197500804249 JC DHARMAJITH View more
6392 692262760V RW WAKISHTA View more
6397 713413127V RRT DARMASENA View more
6409 670131068V N.N.J.L.Jayarathne View more
6411 672312140V S AMARASOORIYA View more
6430 702620279V KACK JAYARATHNE View more
6448 653121423V AKWGS ATHTHANAYAKE View more
6452 771802320V JAD LASANTHA View more
6455 801711855V KD DE THABREW View more
6467 670170934V WDK PERERA View more
6469 691690962V AKS ROHANA View more
6472 752501262V RMNK RATHNAYAKE View more
6489 591541170V SAA WIMALASURIYA View more
6490 621680552V MHJ PREMALAL View more
6518 721280365V DK Gunasinghe View more
6519 740421379V LARJ Sumanawardena View more
6588 633151520V EMS DESHAPRIYA View more
6639 703270921V YPSI Ariyarathna View more
6641 742660710V MGU Kumara View more
6652 663200623V RM Herath Bandara View more
6657 731461163V MD Nishantha View more
6658 623532445V JS Jayawardena View more
6659 573390954V APK Samarawickrama View more
6661 723272467V PPT Jayarathna View more
6667 758431061V WRAC Nishanthi View more
6670 722121180V AI Jayathilaka View more
6671 640132159V SM Yamunananda View more
6672 642241354V WDJ Sudath View more
6674 701220943V DLJ Jayalal View more
6677 643272709V MWS Bandara View more
6678 712331208V GKU Wijesiri View more
6682 730010141V JP Priyantha View more
6684 785302885V WMS Kumari View more
6685 731380414V KK Dinuka Hasantha View more
6686 642050532V GHA Dayapala View more
6687 691731723V HGP Rangajeewa View more
6688 756981005V WHN Pushparani View more
6690 723342724V TPGU Surangajeewa View more
6691 692212410V CH Wijesekara View more
6692 660590749V KASC Kumara View more
6693 731031932V RMA Ariyashantha View more
6694 196835900428 HA Perera View more
6696 768401390V NGP Natakadeniya View more
6702 660571027V SLL Silva View more
6707 713441074V WATU Nishakara View more
6708 702452066V KLW Kumara View more
6709 651401143V S Jayasiri View more
6713 768622060V PADK Wijerathna View more
6716 767361645V R Malepathirana View more
6718 692070038V HMN Jayarathna View more
6720 650830989V RWMAS Wickramasinghe View more
6721 680291810V PAV Kumarasinghe View more
6723 660524215V KPD Wijewickrama View more
6724 197200101638V UAD Dimalsiri View more
6727 721610675V TPUC Jayanath View more
6728 633531927V TMS Gunasekara View more
6729 712201720V HL Manjula View more
6732 730670630V CT Welikala View more
6733 742551431V JND Achinthaka View more
6734 660192956V LPSK De Soyza Kavirathna View more
6735 732541470V PHRS Dayapathirana View more
6737 641364584V MMA Mahinda View more
6761 681581014v O.I.P.S.FONSEKA View more
6764 750310494v KRC Roshan View more
6798 722670108V M.L.I. Pushpakumara View more
6819 630452198V H.W.A. Jayarathne View more
6824 701452062V T.M.B.A.Thennakoon View more
6827 740400835V J.P.C.K. Jayasinghe View more
6853 661921528V T.A.SUMITH LAL View more
6871 671410629V A A M P Amarasinghe View more
6889 702252741V R.B.G.Rangebandara View more
6893 720041707V P.G.NILANTHA View more
6902 662692697v I Yakandawela View more
6924 742570592V T.M.DHARMAKEERTHI THENNAKOON View more
6957 732680632V N.A.Somathilake View more
6993 651510066V R.M.JAYATHILAKA View more
7033 763322262V J.P. Thewarapperuma View more
7053 651541476v R.J.Dayaratha. View more
7066 196416202940 M.P.Sarath nihal indrathissa View more
7072 710041725v I.S.Wijesiri View more
7077 747971714V R.A.S. Naamalie View more
7081 760310494V KRC ROSHAN View more
7090 660041745V G.A.M.W.Amarakoon View more
7096 682711744V A.D.N. Silva View more
7134 703270778v W.M.T.B Weerasekara View more
7145 702262917V W.W.M.B.WERASEKARA View more
7161 733482680V P.V.I.PERERA View more
7162 641691402v P.Rajasooriya View more
7175 672550076v N.R.Samarasinghe View more
7202 671811852V A.M.KARUNATUNGA View more
7244 623071090v R.M.P.L.Alavatugoda View more
7278 641592749V R.U.P.A.Rajapaksa View more
7300 630150094V R.M.Weerarathne Banda View more
7306 693034213V M.H.L.Prematilaka View more
7313 573661648V J.P. Pransis View more
7331 600771051V H.M.Piyarathna View more
7397 750833195V W.A.R.C. Wijayasooriya View more
7412 196401210013 E.K.S.PREMASIRI View more
7429 601041286V J.H. Piyarathne View more
7442 778090325V K.G.J.C. Gamage View more
7521 197010902279 K.A.S. Thilakarathne View more
7529 620543110V S. Kolonna View more
7540 632040075V D.S.R. Silva View more
7546 653420285V H.A.U.K. Abeywardana View more
7565 711165070V M P D A Kulasuriya View more
7569 673264891V R.M.W. Gamini View more
7583 631933580V H W Anura View more
7610 197109100162 K.L.Samarawickrama View more
7635 652433960V B.G.A. Sirisena View more
7661 693144183V PAS Pingamage View more
7668 673510639V H P Mahinda Kumara View more
7704 701081420V RMS Randeniya View more
7715 730822901V LATP Athukorala View more
7723 702943663V BAK Balasooriya View more
7732 711250557V HAG Ranjan View more
7734 732952926V IM Peiris View more
7736 752430276V PM Niluka View more
7738 722582918V VU Bandara View more
7763 730843810V D. Galappaththi View more
7784 592380498V L.D.K.T senarathne View more
7792 592860287V W.C.KUMARASIRI ALWIS View more
7811 662880086V HADSK Abeyrathne View more
7818 742051293V KM Padmasiri View more
7848 776142573V EDS Edirisinghe View more
7908 630781310V K. Rajapaksha View more
7930 765332702V AGCL Dharmasena View more
7997 710430357V RGG Wijerathne View more
8018 713431940V MN Arunasiri View more
8028 197335200213 HA Priyantha View more
8046 551961613V TR Perera View more
8054 706432493V S Namasinghe View more
8056 708010413V PGP Kulathunga View more
8087 750873430V EPMA Pathirana View more
8093 750580050V MP Siriwardhana View more
8099 750833284V KGK Chandrasiri View more
8116 712533145V KLC Wijesinghe View more
8117 742122018V DG Sunanda View more
8121 730452187V MGPSC Maliyadda View more
8152 731811890V KD Amarasinghe View more
8201 510330200V EPL Amarasena View more
8208 612751030V KB Jayasooriya View more
8209 612111677V YMDAR Wijekoon View more
8221 621460196V WDD Chandrathilake View more
8234 650051319V LGAR Kumarasiri View more
8235 663514210V WGLP Bandara View more
8236 683440744V DASG Wijesinghe View more
8256 681790349 MP Wickramarathne View more
8295 681450327V R.A.P.D.K. Rajapaksha View more
8296 620473596V W R UPALI WICKRAMARATHNA View more
8303 742862399V G.G.W.K. Gunasekera View more
8304 742862399V G.G.W.K. Gunasekera View more
8319 660323635V C.samaranayaka View more
8330 671780477V J.A.A. Jayaweera View more
8332 680791740V E.M.S.O. Ekanayaka View more
8336 652982034V R.D. Aberaja View more
8341 671593189V K.A.S. Priyadarshana View more
8345 673270794V P.D.P. Rajapaksha View more
8349 723441170V A G N P GALAPPATHTHI View more
8375 602681912V B D W Premalal View more
8384 630760321V H A A S Prasantha View more
8390 693102669v R.G.D.W.Rajapaksha View more
8433 860440067V W C D Perera View more
8440 681640495V k.sujeewa jayanath View more
8462 702210909 W M S A Weerasingha View more
8470 721252159V T M A D Senarathne View more
8528 822881777V RLR Prasad View more

සබැඳි වෙබ් අඩවිMOD


OCDS


SLA


SLN


SLAF


SLP


SLC


CSF

KDU