උපාය මාර්ග /ක්‍රියාත්මක කිරීම

  • 1985 අංක 40 දරණ මිනිස්බල උපයෝගිතා හා පරිපූරක හමුදා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • 1999 අංක 54 දරණ රණවිරු සේවා අධීකාරි පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • 2008 අංක 05 දරණ ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාල පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම.

සබැඳි වෙබ් අඩවිMOD


OCDS


SLA


SLN


SLAF


SLP


SLC


CSF

KDU