“විරුසර වරප්‍රසාද” කාඩ්පත් බෙදාදීමේ වැඩසටහන තව දුරටත් පුළුල් කිරීම වෙනුවෙන් නව ආයතන 07ක් රණවිරුසේවා අධිකාරිය සමග අත්වැල් බැදගනී.

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් බෙදාදීම 2 වන අදියරේ වැඩසටහන් 07 ක් දිවයිනේ කොළඹ, අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, රත්නපුර, අ‍ඹේපුස්ස, පනාගොඩ හා හම්බන්තොට යනාදී ප්ර්දේශ ආවරණය වන පරිදි කාඩ්පත් බෙදාදීම සිදුකෙරුණි.

ආරක්ෂක රාජ්යඅ අමාත්‍යතුමන්ගේ සංකල්පයකට අනුව රණවිරුසේවා අධිකාරිය හා ත්රිදවිධ හමුදාව, පොලිසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය මෙන්ම ශ්රී ලංකාවේ රාජ්යඅ හා පෞද්ගලික ආයතන එක්ව ආබාධිත රණවිරුවන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල යැපෙන්නන් හට ප්රආතිලාභ තව තවත් ලබාදීමට කඩිනමින් කටයුතු කොට ඇත. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම එම භාහිර ආයතන වෙත රණවිරු සේවා අධිකා‍රියේ විශේෂ කෘතඥතාවය නොමදව හිමි‍වනු ඇත.

ඒ අනුව මෙම ප්රඅතිලාභ තව තවත් ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් රණවිරුසේවා අධිකාරිය සමග අත්වැල් බැදගත් ආයතන අතරට පහත සදහන් නව ආයතනද අලුතින් එක්වී ඇත.

හුආවෙයි ටෙක්නොලොජීස් ලංකා ආයතනය
යුනියන් රෝහල
පන්නිපිටිය නර්සිං හෝම් පෞද්ගලික ආයතනය
ෆාර් ට්රැaවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස් ආයතනය
ලිට්රො ගෑස්
කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනය
ඩීඑස්අයි සැම්සන් ගෲප් ආයතනය