විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් ලාභීන් හට රජයේ රෝහල් වලදි සහ දුම්රිය ගමනා ගමනයේදී විශේෂ පහසුකම්

රණවිරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් සඳහ වරප්‍රසාද ලබාදෙන විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් ලාභීන් හට මීට ප්‍රථම ලබාදි ඇති වරප්‍රසාද වලට අමතරව සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය විසින් විශේෂ පහසුකම් පිරිනැමීමට තීරණය කොට ඇත.

රජයේ රෝහල් වල බාහිර රෝගී අංශවල ප්‍රථිකාර ලබාගැනීමේදී මෙන්ම සියලුම සායන වලදි (වෛද්‍ය, ශල්‍ය, දන්ත, අක්‍ෂි, පුර්ව ප්‍රසව හා අනෙකුත් සායන) සහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරින් විසින් පවත්වනු ලබන සියලුම සායන වලදි ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීමට කටයුතු කිරිමේ හැකියාව පිළිබඳව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් 2016 අප්‍රේල් මස 06 වන දින නිකුත් කරන ලද 2016/13/01 දරණ චක්‍ර ලේඛනය මගින් උපදෙස් ලබාදි ඇත.

තවද විරුසර වරප්‍රසාද හිමි සියළුම ආබාධිත රණවිරුවන්හට දුම්රිය ගමනාගමනයේදී දුම්රිය ගාස්තුවෙන් අඩක් පමණක් අයකිරීමට ගරු ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමැතිතුමන්ගේ යෝජනාවක් මගින් කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී ඇත.