විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා පුද්ගලයන් සදහා රැකියා දීමේ වැඩපිළිවෙලට තෝරා ගනු ලබන ආකාරය පිළිබදව 2016-08-15 වන දින පැවැති සාකච්ඡාව
 

විශ්‍රාමක රණවිරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, සේවා කාලය හා නිපුනත්වය පදනම් කොට ගෙන NVQ සහතිකය ලබා දීමට ඇති හැකියාව සොයා බැලීමේ සාකච්ඡාවක් 2016-08-15 දින පවත්වන ලදී.

එදින පැවැති සාකච්ඡාවේදී පහත දැක්වෙන කරුණු තීරණය විය.

විශ්‍රාමික රණවිරුවන් සදහා

1. විශ්‍රාමික රණවිරුවන්ගේ සේවා කාලය හා පළපුරුද්ද මත NVQ මට්ටමට සමාන කර සහතික නිකුත් කළ හැකි බව.
2. කෙටිකාලීන පුහුණුවක් මගින් NVQ සහතික නිකුත් කළ හැකි බව (කාලය සති 02 - මාස 03 දක්වා)
3. NVQ සහතික මුදල් අය කිරීමකින් තොරව නිකුත් කිරීමට එකගත්වය පල කරන ලදී.
4. ත්‍රිවිධ හමුදා රණවිරු සුභ සාධක අංශය වෙත අයදුම්පත් එවා ඇති අයදුම්කරුවන් සදහා NVQ සහතික ලබාදීම සදහා කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමට එකගතාවය පල විය. ඒ අනුව මුල් පියවර වශයෙන් 200 දෙනෙකුට වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීමට එකගතාවය පල කරන ලදී.

සේවයේ නියුතු රණවිරුවන් සදහා

1. සේවා කාලය තුළම වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදී NVQ සහතික නකුත් කළ හැකි බව දන්වන ලදී.
2. NVQ සහතින ලබාදෙන අංශ ත්‍රිවිධ හමුදාවන්හි පවතින ඕනෑම අංශයක් වෙනුවෙන් ඇගයීම් කර සහතික නිකුත් කළ හැකි බව දන්වන ලදී.
3. ත්‍රිවිධ හමුදාවල දැනට පවතින වෘත්තීය පාසල් වල විෂය නිර්දේශ NVQ සහතික ලබාදීමට අවශ්‍ය ආකාරයට සකස් කර ගැනීමට කටුයුතු කිරීම සුදුසු බවද තීරණය විය.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒපීජී කිත්සිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම අවස්ථාව සදහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලිසියේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් ඇතුළු පහත සදහන් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවල නියෝජිතයින් රැසක් සහභාගී වීය.

  • මේජර් ජෙනරාල් ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චි - සභාපති, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
  • ජේසීකේ බස්නායක - අධක්‍ෂ ජෙනරාල් - ජාතික අධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය.
  • නිලමිණී දියබැදිගේ - අධක්‍ෂ ජෙනරාල් - වෘත්තීය තාක්‍ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය
  • ඩබ්කේඩී හරිස්චන්ද්‍ර - සහකාර අධක්ෂ - තෘතීය අධ්‍යපන කොමිෂන් සභාව
  • ඉංජිනේරු පීඑන්කේ ඩයස් - නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - ජාතික අධුනිකත්ව හා කර්මාන්ත පුහුණු අධිකාරිය