ත්‍රිවිධ හමුදාවේ විශ්‍රාමික මානව සම්පත ජාතික සංවර්ධනයට යොදාගැනීම පිළිබදව 2016-08-23 වන දින පැවැති සාකච්ඡාව
 

විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා නිළධාරීන් හට රටේ ජාතික සංවර්ධනයට යොදාගැනීම සදහා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ සහ ලැබී ඇති රැකියා පුරප්පාඩු ලබාදීම පිළිබදව විශේෂ සාකච්ඡාවක් ආරක්ෂක රාජ්‍ය ලේකම්තුමන්ගේ ප්‍රදානත්වයෙන් 2016 අගෝස්තු මස 23 වන දින ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විය. මෙහිදී රැකියා ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පිළිබදව සමාලෝචනය කර සිටි අතර, පැමිණ සිටි සියළුම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවල නිළධාරීන් දැනුවත් කරන ලදී.

මේ අනුව පුරප්පාඩු වී ඇති බව දන්වා එවා ඇති රාජ්‍ය ආයතන

1.   ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
2.   කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය.
3.   කදුරට ගම්මාන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය.
4.   ශ්‍රී ලංකා පරමානු බලශක්ති නියාමන අමාත්‍යාංශය.
5.   අධිකරණ අමාත්‍යංශය.
6.   ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය.
7.   රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමණාකරන අමාත්‍යංශය.
8.   මිණුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපර්තුමේන්තුව.
9.   විදූලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය.
10.  නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යංශය.
11.  ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය.
12.  කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
13.  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
14.  පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය.

අමාත්‍යාංශයවෛද්‍යවෛද්‍ය රසායනාගාර තාක්ෂණික විද්‍යාලයඖෂධවේදීශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරූ සේවයකාර්මික නිළධාරීකාර්මික ශිල්පීතාක්ෂණ ගුවන් විදුලි නිළධාරීතාක්ෂණික සහයකඑකතුව
ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය - - - - 408 - - 58 466
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය - - - - 01 - - 01 02
කඳුරට ගම්මාන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය - - - - 03 - - - 03
ශ්‍රී ලංකා පරමාණු බලශක්ති නියාමන සභාව - - - - 01 - - 01 02
අධිකරණ අමාත්‍යාංශය - - - 02 03 - - - 05
මිණුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්ථමේන්තුව - - - - - 02 - - 02
ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ‍ආයතනය 26 06 01 03 - - - - 36
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය - - - 01 - - - - 01
කම්කරු දෙපාර්ථමේනතුව 02 - - 01 01 - - - 04
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්ථමේන්තුව - - - 01 - - 16 - 17
පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය - - - - - - - 01 01
එකතුව 28 06 01 08 417 02 16 61 539


පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා පුරප්පාඩු විස්තර එවා ඇති ආයතන

1.   RN ඉදිකිරීම් පෞද්ගලික සමාගම
2.   ඉංජිනේරු සහ රසායනාගාර සේවා පෞද්ගලික සමාගම
3.   සන්කෙන් ඉදිකිරීම් පෞද්ගලික සමාගම
4.   ගාල්ල සමූපකාර රෝහල් පෞද්ගලික සමාගම
5.   ගුවන් තොටුපල සහ ගුවන් යානා සේවා ශ්‍රී ලංකා සමාගම

මේ අනුව රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනයන්හි තිබෙන පුරප්පාඩු වලට අදාළව කඩිනමින් ඒ ඒ ආයතන වෙත විශ්‍රාමික රණවිරුවන්ගේ හැකියාව මත රැකියා ලබාදීමට කටයුතු කරගෙන යන බව දැනුවත් කරන ලදී.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒපීජී කිත්සිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම අවස්ථාව සදහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලිසියේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් ඇතුළු රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවල නියෝජිතයින් රැසක් මේ සදහා සහභාගී වීය.