විශ්‍රාමික රණවිරුවන් සදහා පලමු අදියරේ පත්වීම් ලිපි ප්‍ර‍දානය ජනපති සුරතින්
 

දිනය 2016.10.11

වේලාව ප.ව 12.00

ස්ථානය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ 01

විස්තරය

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන හා විමධ්‍යගත ප්‍රාග්ධන අයවැය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතිවල ඇස්තමේන්තු සැකසීම හා ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ විශ්‍රාමික තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සේවය ලබා දීම.

පත්වීම් ලාභීන්

අනු අංකය නම අනු අංකය නම

1

එස් බී ලියනගේ

26

එස්.යු. පී. ප්‍රනාන්දු

2

යූ ඩී එන් එස් නානායක්කාර යූඑස්පී

27

එස්ඒඑස් බණ්ඩාර

3

ඩබ්ලිව් ඒ ඩී සී ජේ ශාන්තනාම

28

එල් තක්ෂිල අජන්ත ජයසිංහ

4

එස් එස් ගම්මන්පිල

29

ටි.එම්. බන්දුල කුමාර

5

ඒ ඩබ්ලිව් වික්‍රමරත්න

30

යුජිඩි රණතුංග

6

ආර් ඩී එන් පී කරුණාදාස යූඑස්පී

31

ඩබ්.ඒ.ඩීඩබ්පී වනිගසුරිය

7

එම් එච් ටී ඒ මෙන්ඩිස්

32

යුඩිජි විජයසිංහ

8

කේ එච් එස් ජයසේකර

33

එම්පී උපාලි මාරසිංහ

9

ඩී ඒ ප්‍රේමරත්න

34

කේඩබ්ටී සුනිල්ද සිල්වා

10

ඒ වී ඒ රෝහිත

35

එම් සංජීව

11

ඩී ආර් එස් ඒ දෙනාවත්ත

36

කේඑම්ඩීඑන් බ් කෝනාර

12

ඩී එම් ඒ පී කුමාරසිරි

37

බීඑල්එල් ප්‍රසාද්

13

සී එල් සපුතන්ත්‍රි

38

ඩබ්බීඑම් ගාමිණි ජයවීර

14

ඩබ් ඒ ඩී සුනිල්

39

ආර් පී ප්‍රේමරත්න

15

රණවීර ආර් එම් ආර් පී

40

ඩබ් ඒ යු වික්‍රමආරච්චි

16

සරත්චන්ද්‍ර එච් ඕ එස් කේ

41

ආර් එම් ජයපාල

17

ජේ වීරසිරි

42

ඩී එල් ආර් කොරයා

18

රාජපක්ෂ ඩී ජී ඒ

43

ඩි.ඩි.ජේ.බී ප්‍රනාන්දු

19

සිරිසේන ඩබ් ඒ

44

ආර්.එම්.පී රත්නායක

20

ඊ පී චද්‍රස්සූරිය

45

එල් කේ හෙට්ටිආරච්චි

21

වී එම් කේ ඩේවිඩ්

46

එච් ඒ එස් කේ හෙට්ටිආරච්චි

22

එම් ඒ ජයතිස්ස

47

ආර් ජී ඩී එස් දනනන්දන

23

ඩබ්.එම්.එන්.ජි. විජේරත්න

48

ඩබ්ලිව්.එච්.එම් ප්‍රේමසිරි

24

ඩබ්.ජිඑම් අභයසිරි

49

එච් කේ එස් එස් කේ කරුණාතිලක

25

ආර්ආර්එම්ඩබ්එස්බී රත්නායක

50

එස් පී විජේරාම