විශ්‍රාමික රණවිරු රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණය
 

විශ්‍රාමික රණවිරු රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණය

දිනය 2016.11.07

වේලාව පෙ.ව 09.00 සිට ප.ව 04.00 දක්වා

ස්ථානය ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ලියාපදිංචි වු අයදුම්කරුවන් ගණන.

යුධ හමුදාව

1135

නාවික හමුදාව

294

ගුවන් හමුදාව

334

එකතුව

1763

සහභාගී වු ආයතන හා තෝරා ගත් සංඛ්‍යාව.

අනු අංකයආයතනයපුරප්පාඩු සඳහා තෝරාගත් ගණන
1

අයි. සී .සී පෞද්ගලික ආයතනය

138

2

සන්කෙන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පෞද්ගලික ආයතනය

122

3

සන්කෙන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පෞද්ගලික ආයතනය

144

4

ආර් එන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පෞද්ගලික ආයතනය

138

5

තුඩාව බ්‍රදර්ස් පෞද්ගලික ආයතනය

178

6

ආසිරි සර්ජිකල් රෝහල

38

7

නවලෝක සමූහ ව්‍යාපාරය

65

8

බවර්ස් කම්පැනි පෞද්ගලික ආයතනය

-

9

වයිස් ස්කොඩ් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

74

10

විජිලන්ට් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

65

11

ඊගල් වොච් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

30

12

එක්ස් ෆෝර්ස් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

46

13

මැරින්ස් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

72

14

බ්‍රේව්ගාඩ් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

45

15

එලයිඩ් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

48

16

මොනාරෝ ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

92

17

පයිනියර් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

33

18

සර්ටීස් ලංකා ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

35

19

කැතික් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

43

20

එල් ඕ එල් සී පෞද්ගලික ආයතනය

18

21

වොච් ගාඩ් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

54

22

කොග්නටිව් ඊගල් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික ආයතනය

42

23

රක්නා ආරක්ෂක ලංකා පෞද්ගලික ආයතනය

22

 

එකතුව

1542

එක් අයදුම් කරුවෙක් ආයතනයකින් හෝ ආයතන කිහිපයකින් තෝරා ගැනීමට හැකියාව ඇත.