ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ ඉදිරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිලිබද විශේෂ වැඩමුළුව - 2017

ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ ඉදිරි සංවර්ධන යෝජනා පිලිබද විශේෂ වැඩමුළුවක් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ උපදෙස් සහ මගපෙන්වීම මත පසුගිය ජනවාරි 19 සහ 20 දෙදින තුල රංටැබේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒ.පී.ජී කිත්සිරි මැතිතුමා සහ අමාත්‍යංශයේ නිලධාරී කණ්ඩායමද ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ අධ්‍යක්ෂ මේජර් ජෙනරල් ඒ.කේ.පී වික්‍ර‍මසිංහ මැතිතුමා සහ එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ද ඒ සදහා සහභාගීවුණි.

නව රජයේ ප්‍ර‍තිපත්ති සහ සංකල්ප බලගන්වමින් ක්‍රියාත්මක වන සියලු පාසැල් තුල ජාතික ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩ පිහිටුවීමේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් නව ලෝකයට ගැලපෙන අයුරින් ශිෂ්‍යභට බලකා පුහුණු වැඩසටහන් සංශෝධනය කිරීමත් රංටැඹේ ප්‍රධාන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය එම අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන ආකාරයෙන් ප්‍ර‍තිසංවිධානය කිරීමක් ඒ සදහා මානව සම්පත දැනුමෙන් සහ කුසලතාවයත් ශක්තිමත් පිරිසක් බවට පත් කිරීම සදහා වැඩපිළිවෙළක් සැකසිමට මෙහිදී විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදී.