ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා CHA(Center for Humanitarian Affairs (Guarantee) Limited) ආයතනය සමග එකාබද්ධව විශ්‍රාමික රණවිරුවන්ගේ සුභසාධනය සදහා අවශ්‍ය වන ව්‍යාපෘති හදුන්වා දිමේ වැඩමුළුව 2017.12.09

මෙම වැඩමුළුව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් විශ්‍රාමික රණවිරු සුභසාධන අංශය සමග CHA(Center for Humanitarian Affairs (Guarantee) Limited)ආයතනය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ විශ්‍රාමික සංගම් නියෝජිතයින්, විශ්‍රාමික පොලිස් සංගම් හා විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා කාන්තා සංගම්ද නියෝජනය කරමින් 2017.12.09 දින පෙ.ව 9.00 සිට ‍ප.ව 1.30 දක්වා අමාත්‍යාංශ තුන්වන මහල ශ්‍ර‍වනාගාරයේදී පවත්වන්නට යෙදුනි.