කුරුණෑගල විරු දරු විදුපියසේ තුන් මහල් පොදු පහසුකම් ගොඩනැගිල්ල සඳහා මුල් ගල් තැබීමේ උත්සවය

වයඹ පලාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධර්මසිරි දසනායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මැතා සහ රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපතින් අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මියගේ සහභාගිත්වයෙන් 2017/12/11 දිනට යෙදුනු සුභ මොහොතින් කුරුණෑගල විරු දරු විදු පියසේ තුන්මහල් පොදු පහසුකම් ගොඩනැගිල්ල සඳහා මුල් ගල් ලබන ලදී