විරුසුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය

වර්තමානය වන විට රටේ සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකම පාහේ කෙරෙන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල අධීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදුවේ. එක් එක් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය අඛණ්ඩව සොයා බැලෙන අතර විෂයභාර අමාත්‍යවරයා  ඒ සඳහා මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබාදේ. මාසික, තෛමාසික ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම මගින් අදාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රගතිය විමසා, අවශ්‍යතා සොයා බැලීමද සිදු කෙරේ. විරු සුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතියට පසුබිම් වන්නේද 2016 අගෝස්තු 20 වන දින ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී විෂයභාර අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති එවැනි රැස්වීමකි. එම රැස්වීමේදි හෙළිදරව් වූ තොරතුරු පාදක කර ගනිමින්, ක්‍රියාන්විතයේදී මියගිය රණවිරුවන්ගේ ළඟම ඥාතීන් හා ආබාධිත රණවිරුවන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් ඉලක්ක කරගනිමින් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් ලෙසින් ῾විරු සුමිතුරු᾿ නිවාස ව්‍යාපෘතිය එළිදැක්විණි. මෙය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා රණවිරු සේවා අධිකාරිය, නිවාස අමාත්‍යාංශය, නිවාස අධිකාරිය හා  ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතියක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේ.

විරු සුමිතුරු නිවාස ප්‍රතිලාභීත්ව ලබා දීම

2017 ජූලි මස 05 වන දි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

අරලියගහ මන්දිරියේදී......