ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයීය උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය

ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය මගින් මෙහෙයවනු ලබන 11 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශ්‍රවනාගාරයේදී 2017 දෙසැම්බර් මස 13 වන දින පවත්වන ලදී. නිළදාරීන් 128 දෙනෙකු මෙහිදී උපාධිලාභීන් වූ අතර ඉන් 14 දෙනෙකු විදෙස් සිසුන් වේ.