ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් වැඩ භාර ගැනීම

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස පත්වූ සුනිල් සමරවීර මැතිතුමා වැඩ භාර ගැනීම පසුගිය දා සුභ මොහොතින් සිදුවිය. සෙත්පිරිත් සඡ්ඡායනය මැද ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම් ජනාධිපති නීතිඥ කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා අතින් නව ලේකමවරයා පත්වීමේ ලිපිය ලබා ගැනීමේ සුභ මෙහොතට සුභාශිශනය එක්කරමින් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ නිලධාරීන්, ආරක්ෂ රාජ්‍ය අමාතක්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, සහ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති සිව් ආයතන ප්‍රධානීන් සහ ආරාධිතයින් පිරිසක් මේ සඳහා එක්විය.