ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය හා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය එකාබද්ධව නව වසරේ’රාජ්‍ය ප්‍රතිඥාව ලබාදීමේ උත්සවය

2018 නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භ කරමින් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය හා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒකබද්ධව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදි රාජ්‍ය ප්‍රතිඥාව ලබා දෙන ලදී. මෙහිදි ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා විසින් 2018 වසරේදී ඵලදායී රාජ්‍ය සේවයක් සැපයීමේ අරමුණ පෙරදැරිව රාජ්‍ය සේවයේ අවශ්‍යයතාව හා වැදගත් කම පිළිබඳ කරුණු දක්වමින් කාර්ය මණ්ඩලය දිරිගන්වන්නට යෙදුණි.