2018 නව වසරට ආසිරි පතමින් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සිව් වැදෑරුම් ආයතන සමඟ රාජකාරි ආරම්භ කිරීම

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කළ තේපැන් සංග්‍රහය සඳහා ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය, රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය සහ ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකාය යන සිව් ආයතන ප්‍රධානීන් සමඟ එක්ව 2018 වසරේ රාජකාරි ආරම්භ කරන ලදී.