ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ත්‍යාග ප්‍රධානෝතසවය 2017

කොළඹ මැලේවීදියේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ රණවිරු සිසු දුවා දරුවන්ගේ හැකියාවන් අගයමින් පැවති ත්‍යාග ප්‍රධානෝතසවයේ ප්‍රධාන ආරධිතයින් වශයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජනාධිපති නීතිඥ කපිල වෛද්‍යරත්න මැතිතුමා සහ ආරක්ෂක රාජ්‍ය ආමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීම මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා විද්‍යාලයේ ශ්‍රවනාගාරයේදී පවත්වනු ලැබීය.