ජනාධිපති රන් කුසලාන පැරාලිම්පික් අත්පන්දු ශූරතාවය රණවිරු සේවා අධිකාරි කණ්ඩායමට

ආබාධිත රණවිරුවන් සහභාගි වූ පැරාලිම්පික් අත්පන්දු තරඟාවලිය මෙවර 2018 ජනවාරි 12සහ 13 යන දිනවලදී පොළොන්නරුව මහජන ක්‍රීඩාංගනයේදී පවත්වන්නට යෙදුනි.

එහිදී, යුධ හමුදා පැරාලිම්පික් අත්පන්දු කණ්ඩායම් හයක් (06) අභිබවා රණවිරු සේවා අධිකාරී කණ්ඩායම ශූරතාවය දිනගෙන ඇත.

රණවිරු සේවා අධිකාරී පැරාලිම්පික් අත්පන්දු කළණ්ඩායම වෙත ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සුභාශිංශනය පිරිනැමේ.