නීල හරිත ආර්ථිකයක් කරා විශ්‍රාමික රණවිරුවන් යොමු කිරීම.

විශ්‍රාමික රණවිරුවා කෘෂි ව්‍යවසායකයින් ලෙස බල ගැන්වීමෙහි ලා ඇරඹුමක් වශයෙන් විශ්‍රාමික රණවිරුවන් සඳහා රැකියා ලබා දිමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ, නිල හරිත ආර්ථිකයක් කරා යොමු කිරීමේ කෘෂි ව්‍යාපාරික ස්වයං රැකියා ව්‍යාපෘතිය බලගන්වන ලදී.

විශ්‍රාමික රණවිරුවන් 100 දෙනෙකුගේ සහභාගිත්වයෙන් අඟුණකොලපැළැස්ස, සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනයේ දි 2018 පෙබරවාරි මස 21 වන දින නියමු ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් තෙදින පුහුණු කඳවුරු සැසිය ආරම්භ කරන්නට යෙදුණි.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ සණස සංවර්ධන බැංකුව මෙම සද්කාර්යය සඳහා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ඒකාත්මිකව සිටී.