රණවිරු සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂධුරයේ වැඩ භාර ගැනීම.

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා රණවිරු සේවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක ලෙස කටයුතු කළ මේජර් ජෙනරල් එන් ඒ පී සී නාපාගොඩ ආර්ඩබ්පී ආරඑස්පී අයිජී, රණවිරු සේවා අධිකාරියේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ලෙස පසුගිය දා වැඩ භාර ගන්නා ලදී.

සෙත් පිරිත් ආශිර්වාදයෙන් රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපති ඇතුළු කාර්යය මණ්ඩලයේ සුභාශිංශනයන් සමඟ කටයුතු අැරඹි අධ්‍යක්ෂ වෙත ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේද සුභ පැතුම් පිරිනැමේ.