විරුසුමිතුරු ව්‍යාපෘතියට ඩේවිඩ් පීරීස් මෝටර් රථ සමාගමේ මුල්‍ය පරිත්‍යාගයෙන් අභිනව නිවාස දෙකක්..

රටදැය වෙනුවෙන් සේවයේ නියුතුව ශාරීරාංග පුද කළ වීරෝදාර රණවිරුවන්ට නිවාස තනාදීමේ “විරුසුමිතුරු” නිවාස ව්‍යාපෘතියට, ඩේවිඩ් පීරීස් මෝටර් රථ සමාගම විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද මූල්‍ය පරිත්‍යාගයට අනුව රයිගම, අගුරුවාතොට පාර, රණවිරු වසන්ත හදපාන්ගොඩ මාවත, ඉඩම් හිමි ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාවේ සේවයේ නියුතුව රට දැය වෙනුවෙන් ශාරීරාංග පුද කළ එස්.එස්.දිසානායක රණවිරුවාගේ මෙන්ම පොකුණුවිට, කුළුපණ, දෙල්ගස්මන්ඩිය මාවතේ, ඉඩම් හිමි ශ්‍රි ලංකා යුධ හමුදාවේ සේවයේ නියුතුව රට දැය වෙනුවන් ශරීරාංග පුද කළ සී.පී.ටී.ඒකනායක රණවිරුවාගේ නව නිවෙස් සදහා 2018/03/08 වන දින සුභ මොහොතින් මුල්ගල් තබන ලදි.

මේ සදහා ඩේවිඩ් පීරීස් මොටර් රථ සමාගමේ සමාන්‍යාධිකාරී ජයන්ත රත්නායක මහතා, නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරී, ප්‍රාදේශිය නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරී, නාවික හමුදාවේ හා යුද හමුදාවේ ඉහළ නිලධාරීන් මෙන්ම  රණවිරු සේවා අධිකාරියේ විරුසුමිතුරු ව්‍යාපෘතිය භාර නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නිශාන්ත කමල්සිරි මහතා හා කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන් නිළධාරීනී ඇතුළු රණවිරුවන්ගේ පවුලේ ඥාතීන් මේ සදහා සහභාගී විය.