යාකබැද්ද රණවිරු මාපිය සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයේ බුදු මැදුර විවෘත කිරීම

දේශයේ සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් යුද්ධයෙන් මියගිය රණවිරුන් හට කෘතගුණ දැක්වීමක් ලෙස සැදැසමයේ පිහිටක් සරණක් නොමැති රණවිරු දෙමාපියන්ගේ රැකවරණය සහ තම ජිවිතය ඉතා සුවපහසුව ගත කිරීමට ඉවහල්වන අයුරින්  රණවිරු සේවා අධිකාරිය වෙත පරිත්‍යාගයක් ලෙස ලැබුණූ මාතර යාකබැද්ද ප්‍රදේශයේ ඉදිකෙරිමින් පවතින රණවිරු මාපියසුරැකුම් හා සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු ඉතා සාර්ථක අන්දමින් නිමවෙමින් පවතින අතර එහි ඉදිකිරිම් නිමවු බුදු මැදුර විවෘත කිරීමේ කටයුතු පසුගිය  මාර්තු 03 වනදා රණවිරු සේවා අධීකාරියේ ගරු සභාපතිනි අනෝමා ෆොන්සේකා මැතිණීයගේ ප්‍රදානත්වයෙන් යාකබැද්ද මාපියසුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේ සිදු කරන ලදි. මහා සංඝරත්නයේ සෙත්පිරිත් මධ්‍යයේ එහිදි බුදු මැදුර සදහා කොත් වහන්සේ පැළඳ වීමත් බුදු පිළිම වහන්සේ නිරාවරණය කිරීමත් සිදු විය.

මේ අවස්ථාව සදහා රණවිරු සේවා අධීකාරියේ සභාපතිනය ප්‍රමුඛ,අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු නිලධාරීන් මෙන්ම යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් පිරිසක්  ද සහභාගී විය.