කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට (බාලිකා) අනුශූරතාවය කොළඹ ආරක්ෂක සේවා පාසැල දිනා ගනී.

රංටැඹේ ජාතික ශිෂ්‍යභට පුහුණු කඳවුරේ 2018.02.28 සිට 2018.03.04 දින දක්වා පැවති කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට (බාලිකා) පුහුණු කඳවුරේදී හොඳම අණදෙන්නිය ලෙස JC/26/A/180 සේනාරත්න එස්.ඒ.එම්.ඒ.එච්.අයි. සිසුවිය විසින් දිනා ගනිමින් ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩ ඇගයීම් කඳවුරේ සමස්ථ අනුශූරතාවය කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය විසින් දිනා ගෙන ඇත.

කොළඹ ආරක්ෂක සේවා පාසැල් ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩයට ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සුභාශිංශනය පිරි නැමේ.