ආරක්ෂක සේවා පාසැලේ ශිෂ්‍ය නායක දිනය....

ආරක්ෂක සේවා පාසැලේ ශිෂ්‍ය නායක දිනය 2018.03.14 දින පාසැල් ශ්‍රවනාගාරයේදී උත්කර්ෂවත් අයුරින් පවත්වා ඇත. රණවිරු දූ පුතුන් අධ්‍යපනය ලබන මෙම විදුහලේ ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් අභිසෙස් ගන්වන්නට එම දරුදැරියන්ගේ රණවිරු මාපියවරුන්ද පැමිණ සිටියහ.