ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය හා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය මහා ගැටුමට සූදානම්....

ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය හා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය අතර 2018.04.04 දින වාර්ෂික ක්‍රිකට් මහා සංග්‍රාමයට සූදානමින් සිටී.  පාසැල් ඉතිහාසය තුළ අමතක නොවන සැමරුමක් තබන්නට සැරසෙන මෙම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් හි මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් 2018.03.20 වන දින SSC හිදී පවත්වා ඇත.

මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සඳහා ආරක්ෂක සේවා පාසැලේ විදුහල්පතිනිය සමඟ  ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක සහ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ විදුහල්පති සමඟ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි විය.