විරු දෑතට අත මිට සරු හෙට දවසක්....

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ විශ්‍රාමික රණවිරු සුභ සාධන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විශ්‍රාමික රණවිරුවා කෘෂි ව්‍යවසායකයින් ලෙස බල ගැන්වීමෙහි ලා අරඹන ලද කෘෂි ව්‍යාපාරික ස්වයං රැකියා ව්‍යාපෘතියේ දෙවැන්න 2018.03.28 සහ 29 දෙදින නේවාසික පුහුණු වැඩසටහනක් ලෙස පවත්වන්නට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

උකුවෙල, ඇල්වල පිහිටි අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ, සේවා සංස්කරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී කෘෂි බෝග වගාවෙන් තම විශ්‍රාම දිවිය සරු කර ගැනීම සඳහා කැමැත්තෙන් සිටින රණවිරුවන් පිරිසක් මෙදින සහභාගිවීමට නියමිතය.