විශ්‍රාමික රණවිරුවනට මාතලේදී කෘෂි පුහුණුවක්...

මාතලේ, උකුවෙල, ඇල්වල පිහිටි අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ, සේවා සංස්කරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී කෘෂි බෝග වගාවෙන් තම විශ්‍රාම දිවිය අර්ථාන්විත කර ගනිමින් කෘෂි ව්‍යවසායක්යින් බවට ද පත් වීමට අවැසි කෘෂි පුහුණුවක් විශ්‍රාමික රණවිරුවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් පවත්වන්නට විය.  

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ විශ්‍රාමික රණවිරු සුභ සාධන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරුනු විශ්‍රාමික රණවිරුවා කෘෂි ව්‍යවසායකයින් ලෙස බල ගැන්වීමෙහි ලා අරඹන ලද කෘෂි ව්‍යාපාරික ස්වයං රැකියා ව්‍යාපෘතියේ දෙවැන්න 2018.03.28 සහ 29 දෙදින නේවාසික පුහුණු වැඩසටහනක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරුණි.

මේ සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවශ්‍ය පුහුණුව හා උපදෙස් ලබා දෙන අතර සණස සංවර්ධන බැංකුව විසින් කෘෂි ව්‍යාපාරික අරමුදල් සැපයීමෙ ලා දායක වෙමින් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා අත්වැල් බැඳගෙන ඇත.