කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විදුහලේ පා ගමන......

කොළඹ ආරක්ෂක සේවා පාසැල මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන පාගමන පසුගියදා කොළඹ ආරක්ෂක සේවා පාසල ඉදිරිපිටින් ආරම්භ කර නැවත පාසල වෙත පැමිණිමෙන් අවසන් කරන ලදී.

පාසැල් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අරමුදල් සම්පාදනයත් පාසැල් දරුවන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය වර්ධනය කිරීමටත්, සාමූහිතක්වය හා එකමුතු බව වර්ධනය
කිරීමත් අරමුණු කර ගනිමින් පවත්වන්නට යෙදුණු මෙම පා ගමන සඳහා පාසල් සිසු සිසුවියන් සමඟ පාසලේවිදුහල්පති ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය, සහ සිසු දරු දරියන්ගේ දෙමාපියන්ද සහභාගි විය.

පාසැල් දරුවන් දිරිමත් කිරීම උදෙසා මෙම පා ගමන සඳහා රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපති අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය සහභාගි වීම ද අතිශයින් වැදගත් අවස්ථාවක් විය.