කුරුණෑගල විරු දරු විදු පියසෙහි ඉදිකිරීම් නිරීක්ෂණය....

කුරුණෑගල විරු දරු විදු පියසෙහි තුන් මහල් පොදු පහසුකම් ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අරම්භ කල අතර එහි ඉදිරි කටයුතු පිළීබඳ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් සහභාගි විය.

ඒ අනුව, නාවික හමුදා ඉංජිනේරු අංශය වෙතින් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන මෙහි ඉදිකිරීම් සඳහා අවැසි මූලික කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව හඳුනාගන්නා ලදී.