ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සිවිල් කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු වැඩසටහන

ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සිවිල් කාර්යමණ්ඩලය 100 කට ආසන්න පිරිසක් සේවය කරන අතර එම කාර්ය මණ්ඩලයේ හා සිවිල් පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය යටතේ පාලනය වන සිවිල් කාර්යමණ්ඩලයේ 53 දෙනෙක් උදෙසා සංවිධානය කළ ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහනෙහි පළමු වැඩසටහන 2018.05.01  දින එම විද්‍යාලයේ පොදු පහසුකම් ගොඩනැගිල්ලේදී පවත්වන ලදී. මෙහිදී දෙවන කණ්ඩායම සඳහා වැඩසටහන එම විද්‍යාලයේදීම 2018.05.04 වන දින පැවැත්වීමට සංවිධානය කර ඇත.

සිවිල්  කාර්ය මණ්ඩලය තම වෘත්තීය කාර්යභාරය හඳුනා ගැනීම, අන්‍යොන්‍ය සහයෝගයෙන් රාජකාරි ඉටු කිරීම මෙන්ම වෘත්තීය ආකල්ප දියුණු කර ගැනීම තුළින් සාර්ථක වෘත්තිකයෙක් ලෙස රැකියාගත වීම මෙන්ම ඒ තුළින් ආයතනයේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට සක්‍රියව දායකත්වය ලබා ගැනීම මෙම වැඩසටහන පැවැත්වීමෙහි අරමුණ වේ.