ශ්‍රී වෛශාක්‍ය මංගල්‍යය වෙනුවෙන් කඩල දන්සැලක් ...

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රථම වරට  සංවිධානය කළ කඩල දන්සැල ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී  2018.05.02 දින පවත්වන ලදී.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ නිළධාරීන් ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලයත්, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ කාර්යමණ්ඩලයත් මෙන්ම අමාත්‍යංශය වෙත පැමිණසිටි පිරිස් ද දන්සල සඳහා  එක්ව සිටියහ.