ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සිවිල් කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු වැඩසටහනේ දෙවන අදියර..

ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සිවිල් කාර්යමණ්ඩලය හා සිවිල් පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය යටතේ පාලනය වන සිවිල් කාර්යමණ්ඩලයේ ආකල්ප සංවර්ධනය සඳහා සංවිධානය කළ වැඩසටහනෙහි දෙවැන්න එම විද්‍යාලයේදී 2018.05.04 වන දින පැවැත්වේ.

ආයතනයේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේදී කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම සහ එහිදී තම කාර්යයන් පහසු කර ගනිමින් සාර්ථක වෘත්තිකයෙකු වීම සඳහා අවැසි ආකල්පමය සංවර්ධනයන් ඇති කිරීමත්, සාර්ථක වෘත්තිකයෙක් ලෙස රැකියාගත කිරීමත් මෙම වැඩසටහනේ අරමුණු වේ.