“තෙවස් අභිමන්” කෘතිය ජනපතිට පිළිගැන්වේ.......

රටේ භෞමික අඛණ්ඩතාවය හා ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කරලනු පිණිස උපාය මාර්ගික සැළසුම් හා ප්‍රතිපත්ති සකස් කොට නීතිගරුක වෘත්තීමය හමුදාවක් තුළින් ලක් භූමියත්, මුහුදු සහ ගුවන් සීමාවත් සුරක්ෂා කරමින් ලක්මව සුරැකීම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වගකීමයි. එම භූමිකාවට අත්වැල් සපයමින් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය රණවිරු සුභසාධනය හා රටට අනාගත නායකයින් බිහිකිරීමේ වගකීම වෙනුවෙන් උරදී සිටි.

2015 වසරේ මාර්තු මස ආරම්භ කරන ලද ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා යටතේ ඇති මෙම අමාත්‍යාංශය මඟින් අධීක්ෂණය හා සුපරීක්ෂණය වන ආයතන 04 කි. ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සමස්ථ කාර්යභාරය අතරට ඉහත කී ආයතනයන්හි සංවර්ධනය හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යභාරය තුළ මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කිරීම, නෛතික කටයුතු සඳහා සහාය වීම , විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, එම ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය හා පසුවිපරම ප්‍රමුඛ වේ. තවද එම ආයතනයන්හි කාර්යභාරයන් ඇගයීම සඳහා මාසිකව, ත්‍රෛමාසිකව හා වාර්ෂිකව ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම, ප්‍රාග්ධන ව්‍යාපෘති විධිමත් හා කඩිනම් කිරීමට අවශ්‍ය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම මෙන්ම නෛතික පසුබිම සකසාදීම මෙම අමාත්‍යාංශයේ වගකීම් අතරට එක්වේ.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතන 04 හි ගෙවුනු තෙවසරක කාලය තුළ ස්වකීය කාර්සාධනය ඉහළ නංවා ප්‍රශස්ථ මට්ටමකින් කටයුතු කර ඇති අතර එය අමාත්‍යාංශය ලැබූ ජයග්‍රහණයකි. රණවිරු ප්‍රසාදය දිනාගත් විරුසුමිතුරු ව්‍යාපෘතිය, විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත, විශ්‍රාමික රණවිරු සුභසාධන වැඩසටහන යනාදිය මේ අතර ප්‍රමුඛ වේ.

ගෙවුනු තෙවසරක කාලය තුළ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතන ලැබූ ප්‍රගතිය පසුවිපරම් කරමින් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්ගේ සංකල්පයකට අනුව “තෙවස් අභිමන් “ නමින් කෘතියක් මුද්‍රණය කරන්නට යෙදුනි.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා විසින් තෙවස් අභිමන් කෘතිය අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ ගරු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා වෙත ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පසුගිය දා පිළිගන්වන්නට යෙදුණි. ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජනාධිපති නීතිඥ කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා සහ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.