“තෙවස් අභිමන්” කෘතිය පිළිගැන්වීම...

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු ඇරඹි 2015 වසරේ සිට 2017 වසර දක්වා පැමිණි ගමන් මඟ හා අමාත්‍යාංශය විසින් හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන වන ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය, රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකාය, ආරක්ෂක සේවා පාසැල් විසින් අත්පත් කර ගත් ප්‍රගතිය විදහා දක්වමින් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ මෙහෙයවීම මත සැකසුණු “තෙවස් අභිමන්“ කෘතිය එලිදැක්වීම 2018.05.22 වන දින ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදි පැවැත්විණි.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කර පවත්වන්නට යෙදුණ මෙම අවස්ථාව සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ඒ.ඒ.ටී.කේ. අධිකාරී මහත්මිය ද ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන වල නිළධාරීන්ද සහභාගිවිය.  ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සේනාවිධායක ඇතුළු නිලධාරීන්, රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපතිනි අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය සහ උප සභාපතිනි උපුලංගනි මාලගමුව මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන්, ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ අධ්‍යක්ෂ මේජර් ජෙනරල් ඒකේපී වික්‍රමසිංහ USP  ඇතුළු නිලධාරීන්, ආරක්ෂක සේවා පාසැල් අධ්‍යක්ෂ මේජර් ජෙනරල් ඩීසීඑස් වන්නිආරච්චි (විශ්‍රාමික) ඇතුළු නිලධාරීන් සමඟ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් ද සහභාගි වී සිටියහ.

ප්‍රථම වරට මෙවන් අයුරින් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා අදාල ආයතනවල ප්‍රගතිය අතුළත්ව කෘතියක් නිර්මාණය කිරිම පිළිබඳ ප්‍රසංශා කරමින් සියළු ආයතන ප්‍රධානීන් ගරු ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සුරතින් පිළිගැන්වුණ  “තෙවස් අභිමන්“ කෘතිය භාරගනිමින් සුභාසිංශණ ද එක් කරන්නට විය.