විරුසුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය විමසා බැලේ.....

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය හා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව මෙහෙයවනු ලබන, රණවිරු සේවා අධිකාරිය හා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විරුසුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය සම්බන්ධ රැස්වීමක් 2018.06.07 වන දින නිවාස අමාත්‍යාංශ රැස්වීම් ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.

2020 වන විට රණවිරුවන් වෙත නිවාස ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට නියමිත මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කර ගැනීමත් ඉදිකිරීම් අවසන් කර ඇති විරුසුමිතුරු නිවාස රණවිරු අයිතියට පත්කිරීමේ කටයුතු සංවිධානය කර ගැනීමත් අරමුණ වූ මෙම රැස්වීමේදී, වත්මන් ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවද සාකච්ඡා කරන්නට විය.

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බර්නාඩ් වසන්ත මහතා ඇතුළු නිළධාරීන් , ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා ඇතුළු නිළධාරීන්, රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපති අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය ඇතුළු නිළධාරීන් , නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නිළධාරීන් සමඟ ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස් හා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන්ද මෙම රැස්වීම සඳහා සහභාගි විය.