විරුසුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු වේගවත් කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්ක නිළධාරීන් දැනුවත් කෙරේ.....

2017 වර්ෂයේ ජූලි 05 වන දින අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹි විරුසුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2020 වන විට අවසන් කළ යුතුව ඇත. නිවසක් අහිමි සියළු රණවිරුවන් වෙත නිවාස සැලසීම අරමුණ කරගත් මෙම ව්‍යාපාතියේ කටයුතු වේගවත් කරමින් ඉදිරි කටයුතු විධිමත් කරගැනීම සඳහා රණවිරු සේවා අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික්ක නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සහ ගැටළු හඳුනා ගැනීම සඳහා රැස්වීමක් 2018.06.18 වන දින ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවනාගාරයේදි පවත්වන ලදි.

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය හා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව මෙහෙයවනු ලබන මෙම විරුසුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හා රණවිරු සේවා අධිකාරිය ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

රණවිරු සේවා අධිකාරියේ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක නිළධාරීන් විසින් තම දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කරමින් ඔවුන් මුහුණුපාන විවිධ ගැටළු පිළිබඳ කරුණු ඉදිරපත් කළ අතර නිවාස ඉදිකිරීම් සඳහා යොදවා ඇති සේවා කණ්ඩායම් ප්‍රධානීන්ද පවතින තත්වයන් පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට විය. ඒ අනුව 2020 වර්ෂයේ රණවිරු නිවාස ගැටළුව විසඳීම සඳහා මෙම ව්‍යපෘතියේ කටයුතු වේගවත් කිරීම සඳහා පෙරදී ගෙන තිබූ තීරණයන් නව්‍යකරණය කරමින් දිස්ත්‍රික්ක නිළධාරීන්ගේ කටයුතු සඳහා අවැසි සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සලසා දෙන ලදී.

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බර්නාඩ් වසන්ත මහතා සහ අතිරේක ලේකම් ආර්. ඒ. චූලනන්දා මහත්මිය ඇතුළු නිළධාරීන්, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා සහ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) කේ.කේ.අයි.එස්. හේවාපතිරණ මහත්මිය අතුළු නිළධාරීන්, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී එම්. එම්. ලිලානන්ද මහතා සහ සහකාර කළමණාකාර ජගත් වන්නිආරච්චි මහතා, රණවිරු සේවා අධිකාරියේ සභාපති අනෝමා ෆොන්සේකා මහත්මිය සහ උප සභාපති උපුලංගනී මාලගමුව මහත්මිය ඇතුළු නිළධාරීන් ද, ත්‍රවිධ හමුදාවේ, පොලීසියේ, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සුභසාධක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල නියොජිතයින් සහ ඉංජිනේරු අංශ නියෝජිතයින් සහභාගි වූ මෙම රැස්වීමේදී නිවාස ඉදිකිරීම්වල ප්‍රගතිය සහ පවත්නා ගැටළුකාරී තත්වයන් පිළිබඳ පුළුල්ව සාකච්ඡා කෙරුණි.