හමුදා සේවයෙන් විශ්‍රාම යාමට ආසන්න සෙබලියන් වෙත කෘෂිකර්ම පුහුණුවක්......

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා කාන්තා බලකායේ 5 වන බල ඇණිය හා 3 වන බලඇණිය නියෝජනය කරනු ලබන නිලධාරිනියන් හා සෙබලියන් ද ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කාන්තා අංශය නියෝජනය කරමින් සෙබලියන් පිරිසක් ද ඇතුළුව 117 දෙනෙක් සඳහා විශ්‍රාමික රණවිරු සුභසාධක අංශයේ කෘෂිකාර්මික ස්වයං රැකියා ව්‍යාපෘතිය මගින් කෘෂි පුහුණු වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී.

2018.06.19 සහ 20 යන දිනවලදි ත්‍රීකුණාමලය ක්ලැපන්බර්ග් යුධ හමුදා කඳවුරේදී පැවැත්වූ මෙම වැඩමුළුව ආරම්භ කරමින් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරල් කේ.එස්. ප්‍රනාන්දු විසින් මෙම ව්‍යාපාතියේ අරමුණු පැහැදිලි කරන ලද අතර වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ සහ  ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ද සම්පත් දායකත්වය ලබා ගනිමින්, සහභාගි වූ පිරිස සඳහා දේශණ හා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දුන් මෙම වැඩසටහනේ දී තව දුරටත් කෘෂි වගාවන්ට අමතරව වෙනත් ආදායම් මාර්ගයක් සකසා ගත හැකි මීමැසි පාලනය පිළිබඳව ද ආචාර්ය වසන්ත පුංචිහේවා මහතා විසින් දැනුවත් කරන ලදී.

තම සේවා කාලය නිමකරමින් විශ්‍රාම යනු ලබන මෙම රණවීරවරියන් ගෘහනියක් හා ගෙවිලියක් වශයෙන් ඉදිරියේදී කටයුතු කරමින් කාෂිකාර්මික ව්‍යවසායකයින් බවට පත්වීමේ ඇති වැදගත්කමත්, ඒ තුළින් ලබා ගත හැක ප්‍රතිලාභ පිළිබඳවත් මෙම ව්‍යාපෘතියේ නිර්මාණකරුවා වන ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා විසින් මොවුන් දැනුවත් කරමින් කෘෂිකාර්මික ව්‍යවසායයන් සඳහා මෙම ව්‍යපෘතිය මගින් සලසා අැති මූල්‍යාධාර සහ ණය ක්‍රම පිළිබඳවද කරුණු පැහදිලි කරන ලදී. දෙදින පුහුණුව නිමකළ මෙම පිරිස වෙතින් වැඩසටහන සඳහා ඉහල ප්‍රතිචාරයන් හිමි විය.