අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ කාල සීමාව දිර්ඝ කෙරේ - තනතුරු ඇබෑර්තු ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකාය....

ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණය යටතේ රියදුරු තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමට සුදුසුකම්ලත් අයවලුන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලබුණි. අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ලබාදී තිබූ කාල සීමාව 2018.07.10 වන දින දක්වා දීර්ඝ කරයි.