විශ්‍රාමික රණවිරුවන් සඳහා රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ නීල හරිත ආර්ථිකයක් කරා යොමු කිරීමේ කෘෂිකාර්මික ස්වයං රැකියා ව්‍යාපෘතිය - අදියර III

හමුදා සේවයෙන් විශ්‍රාමිකව සිටින, නුදුරේදි විශ්‍රාම යාමට නියමිත හා සේවයේ නියුතු ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස්, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ රණවිරුවන් කෘෂි ව්‍යාපාරික ස්වයං රැකියා ලාභීන් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක වන වැඩමුළුවන්හි තෙවන අදියර තෝරාගත් රණවිරුවන් 100 දෙනකු සඳහා 2018 ජූලි මස 09,10 හා 11 තෙදින අඟුණකොළපැලැස්ස සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනයේ දී සාර්ථකව පවත්වන්නට යෙදුනි.

ඉහළ රණවිරු ප්‍රතිචාර හිමිව ඇති මෙම වැඩසටහන සමඟ සණස සංවර්ධන බැංකුව හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය සහ තවත් සමඟාමී ආයතන අත්වැල් බැඳ ගැනීම මෙම වැඩසටහන වෙත ශක්තියක්ව ඇත.