විශ්‍රාම නොයන රැකියාවක් සඳහා විශ්‍රාමික රණවිරුවා බල ගැන්වීම

නීල හරිත ආර්ථිකයක් කරා විශ්‍රාමික රණවිරුවන් යොමු කිරීම තුළින් රණවිරුවා කෘෂි ව්‍යාපාරිකයන් බවට පත්කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කර ගනිමින් රණවිරු පවුල් වල ආරථිකය නංවාලීමත්, විශ්‍රාමික දිවිය නිසි පරිදි කළමණාකරණය කිරීමත් අපේක්ෂිත ඉලක්කය කර ගනිමින් පවත්වන්නට යෙදුණු පුහුණු කඳවුරු සැසියන්හි තවත් අදියරක් ඉතා සාර්ථක අයුරින් පසුගියදා නිම වුණි.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා, ඇතළු ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිළධාරීන් සහ කෘෂිකර්ම පුහුණු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් හා උපදේශකවරුන්ද මේ සඳහා දායකත්වය දක්වන්නට එක්විය.  

අපනයන භෝග පිළිබඳව තවාන් දැමීමේ සිට පසු අස්වනු නෙලීම දක්වා වූ   ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ නේවාසික පුහුණුව ලබාදීම (බුලත් , පුවක්, ගම්මිරිස් හා   ගොරකා යනාදිය.) සඳහා මාතලේ - උකුවෙල අපනයන කෘෂිකර්ම පුහුණු දෙපාර්තමේන්තුවේදී  2018.07.24 හා 25 යන දෙදින නේවාසික පුහුණු වැඩසටහනක් වශයෙන් පැවැත්විය.

මේ සඳහා විශ්‍රාමික රණවිරුවන්, විශ්‍රාම යාමට නියමිත රණවිරුවන් හා රණවිරු බිරුන්දෑවරුන් සහභාගි වී පුහුණුව ලබා ගත් අතර රණවිරුවන්ගෙන් ඉහළ ප්‍රතිචාර හිමිව ඇත.