වස විසෙන් තොර හෙටක් - ගොඩනගන විරු අතක්....

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශ්‍රාමික රණවිරු සුභ සාධන ව්‍යපෘතියේ දිරි බලයෙන් ක්‍රියාවට නැංවෙන විශ්‍රාමික රණවිරුවා කෘෂි ව්‍යාපාරිකයින් බවට පත්කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන කෘෂි පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවේ ඉදිරි පුහුණුවැඩසටහන පැවැත්වීම සඳහා විශ්‍රාමික රණවිරු සුභ සාධන අංශයය කටයුතු සංවිධානය කෙරේ.

දින පහක (05) නේවාසික පුහුණුවක් ලබා දීම සඳහා සූදානම් වන මෙම වැඩසටහන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බිබිල, උද්‍යානබෝග පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනයේ දී 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 01 – 05 දින දක්වා පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇත. තවාන් පාලනය, පැළ බද්ධ කිරීමේ ක්‍රම, කොම්පෝස්ට් පොහොර නිශ්පාදනය, ආරක්ෂිත ගෘහතුළ වගාව (Net House) සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශිත පැළ අලෙවි මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවා ගැනීම සඳහා උපදෙස් ලබා දීම ආදිය ඇතුළත්ව සැකසුණු සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව ඇත.

මේ සඳහා සහභාගි වීමට කෘෂි බෝග වගාවන් පිළිබඳ ඇල්මක් දක්වන සහ දැනට කාෂි බෝග නිෂ්පාදනයේ යෙදී සිටින විශ්‍රාමික රණවිරුවනට අවස්ථාව සලසා දීමට අපේකෂිතය. රට නගන කෘෂි සංග්‍රාමයට එක් වන්නට විශ්‍රාමික රණවිරු ඔබට ආරාධනා.