රණවිරු හිසට සෙවනක් සැලසීමට “විරුසුමිතුරු” කණ්ඩායම සූදානමින්, ප්‍රගතිය විමසයි.....

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව මෙහෙයවිම් කරන රණවිරු සේවා අධිකාරිය හා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ඒකාබද්ධව ක්‍රියාවට නංවනු ලබන “විරුසුමිතුරු “ නිවාස ව්‍යපෘතියේ ප්‍රගතිය 2018.09.11 දින ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී සමාලෝචනය කෙරිණ.

2017 වර්ෂයේ ජුලි 05 වන දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් “විරුසුමිතුරු “ නිවාසලාභීත්වය පිරිනැමුණු අතර, 2020 වර්ෂයේදී මෙම ව්‍යාපෘතිය නිම කිරිමට නියමිතය. එහිදී නිවාසලාභින් 192 ක් හිමිකම් ලබා ගත්හ. එම නිවාසවල ඉදිකිරීම් මේ වන විට අවසන් කර ඇති බැවින් ඉදිකර අවසන් වූ “විරුසුමිතුරු “ නිවාස රණවිරු අයිතියට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කිරීම හා ඉදිරි වර්ෂ සඳහා නිවාස ඉදිකිරීමේදී ගත යුතු ක්‍රියා මාර්ගයන් සාකච්ඡාවට ගැනුන අතර මේ වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ඇතිකර ගෙන තිබීම පිළිබඳ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලෙක්ම් විසින් ප්‍රසංසාවට ලක් කරන්නට විය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, අතිරේක ලේකම්, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) හා නිවස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නිවාස) හා නිළධාරීන් ද රණවිරු සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු නිළධාරීන්ද, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී ඇතුළු නිළධාරීන්ද සහභාගි වූ අතර ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස් හා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන්ද සහභාගි විය.