තනතුරු ඇබෑර්තූ ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකාය

ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණය යටතේ රියදුරු තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමට සුදුසුකම් ලත් අයවලුන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලබයි. අදාල සුදුසුකම් දැක්වෙන නිවේදනය පහත පරිදි වේ.

Reference Download
සුදුසුකම් දැක්වෙන නිවේදනය