විශ්‍රාමික රණවිරු සුභ සාධන වැඩසටහන යටතේ රණවිරුවා කෘෂිකාර්මික දැනුමින් සන්නද්ධ කර ඔවුන්ගේ පවුලේ ආර්ථිකය ඉහල නැංවීමේ ස්වයං රැකියා ව්‍යාපෘතිය.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රණවිරු සුභසාධක අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක වන විශ්‍රාමික රණවිරුවන් වෙත රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව විශ්‍රාමික හා විශ්‍රාම යාමට ආසන්න රණවිරුවන් කෘෂි ව්‍යවසායකයින් බවට පත් කිරීම සඳහා පැල බද්ධ කිරීම හා රෝපණ ක්‍රම පිළිබඳ නේවාසික පුහුණු වැඩමුළුවක් පැවැත්විණි.

2018.10.01 වන දින සිට 2018.10.05 වන දින දක්වා දින පහක නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාවක් වශයෙන් උද්‍යාන භෝග පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනය (බිබිල) හිදී පැවැත්වූ මෙම පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා විශ්‍රාමික හා සේවයේ නියුතු රණවිරුවන් 27 දෙනකුගෙන් යුත් සංඛ්‍යාවක් සහභාගි විය.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවශ්‍ය පුහුණුව හා උපදෙස් ලබා දීම සිදු කළ අතර න්‍යායික දැනුම හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව සමඟින්  සැකසුණ මෙම පුහුණු පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන් කළ රණවිරුවන් වෙනුවෙන් බීජ, පැල, රෝපණ ද්‍රව්‍ය සමගින් පිළිගත් සහතික පතක් උද්‍යාන භෝග පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනය වෙතින් ලබා දීමටද කටයුතු යොදා තිබුණි.