රණ රඟ මියැසිය රඟදෙයි.....

කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ සිසු දරු දැරියන්ගේ කලා කුසලතා එළිදැක්වෙන රණ රඟ මියැසිය 2018.11.01 දින කොළඹ ආරක්ෂක සේවා පාසල් රංග ශාලාවේදී  පවත්වන ලදී.