රණවිරු නිෂ්පාදන අළෙවි පොළ 2019

යුද්ධයෙන් දැවුනු ලක්පොළව - නීලහරිත වගාවෙන් අස්වද්දා

වසවිසෙන් තොර හෙටක් - මතුපරපුරට දායාද කෙරෙන

රණවිරු නිෂ්පාදන අළෙවි පොළ 2019

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශ්‍රාමික රණවිරු සුභ සාධක ව්‍යපෘතියේ දිරි බලයෙන් පැවැත්වුණ රණවිරු නිශ්පාදන අලෙවි පොළ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ හෙලියානා පථයේදී 2019 මාර්තු මස 26 වන දින දවස පුරා පැවැත්විය.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්.කේ.ජී.කේ.නැම්මවත්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙ.ව.9.00 ට යෙදුන සුභ මොහොතින් ආරම්භ කෙරුණ කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි පොළ සඳහා කෘෂි හා විසිතුරු මල් වගා කරනු ලබන රණවිරුවන් කිහිප දෙනෙක් විසින් තම නිශ්පාදන ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

දේශීය සහල් නිශ්පාදන සහ ධාන්‍ය වර්ග, එළවලු, පළතුරු සහ කිරි නිෂ්පාදන වර්ග සහ විශේෂයෙන් වගා උපකරණ ද අලෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණි.