“රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” ජාතික වැඩසටහන හා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය අත්වැල් බැඳ ගනී.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාවට නංවා ඇති “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” වැඩසටහන හා සමගාමීව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ද විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නංවමින් සිටී. ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතට පමුණුවා ඇති ආයතන ද මෙම වැඩසටහන ට දායක වෙමින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

ඒ අනුව, “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන යටතේ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ අනුබද්ධිත ආයතන ක්‍රියාවට නැංවූ සහ රණවිරු අයිතියට පත් කරන ලද වැඩ සටහන් කිහිපයක් වේ.ඒ අතරින් ප්‍රධාන වශයෙන් කැපි පෙනෙන අංගයක් බවට පත් වූයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද රණවිරු නිවාස රණවිරු අයිතියට පත් කිරීමයි. මේ අනුව රණවිරු අයිතියට පත් වූ නිවාස ගණන 39 කි. ක්‍රියාන්විතයේදී දිවි පුදකළ රණවිරුවන්ගේ ළඟම ඥාතීන් , ආබාධිත රණවිරුවන් මෙම නිවාස හිමිකම ලබා ගැනීම සඳහා තෝරා ගැනින.

අභිනවයෙන් ඉදිකළ නිවාස රණවිරු අයිතියට පත්කිරීමට පෙර, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්.කේ.ජී.කේ. නැම්මවත්ත මහතා විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර, නිවාසලාභී රණවිරුවන් සහ ඥාතින් සමඟ සුහද පිළිසදරක යෙදී, ඔවුන් මුහුණ දි ඇති වත්මන් ගැටළු පිළිබඳව ද කෙටි සාකච්ඡාවක ද නියැලී ඇත.

එසේම, ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකාය වෙතින් මඩකලපුව විපුලානන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කාත්තන්කුඩි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කිරාන් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ශාන්ත විග්නේෂස් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වඩ්ඩාරමුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ශිෂ්‍ය භටයින් යොදාගෙන මඩකලපුව වෙරළතීරය ශුද්ධපවිත්‍ර කිරීම තුළින් පරිසර හිතකාමී වෙරළ තීරයක් නිර්මාණය කිරීමහි ලා දායකත්වය දැක්වීය.

 
ආරක්ෂක රාජ්‍ය ලේකම් තුමන් විසින් රණවිරු නිවාස නිරීක්ෂණය කිරීම.
පො:කො: 62085 ඒ ලිංගරාජා 17/2 , වල්ලුවර් පාර, පුදුර් නගර්,
 
පො:සැ: 12123 එස්.පී. කිරුභාකරන් අංක 10, තිස්ස වීරසිංහම් චතුරශ්‍රය,
 
පො:සැ: 10320 එස් කනගසබේ
 
පො:කො: 45482 කේ. උමාපතිශිවම් නො 182, විපුලානන්ද වීදිය, වාලච්චේන.
 
සෙ/6කිච්00719 එම්.අයි රමේෂ් කොමෙයින් පාර,මිරාවේඩේ, ඔට්ටමාවඩි.
 
සෙ/17කිච්00127 අයි අසනාර් කාන්තා සමිති පාර,මිරාඕඩ 05.
 
රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු වැඩසටහනේ දි රණවිරු නිවාස අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අතින් රණවිරු අයිතියට පත් කිරීම
 
“රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” ජාතික වැඩ සටහන යටතේ 38 වන ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකා අණදෙන නිලධාරී ඇතුලු කාර්යමණ්ඩලය හා ශිෂ්‍ය භටයින් 175 සම්බන්ධ කරගනිමින් මඩකලපුව වෙරළ තීරය ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම.

ශිෂ්‍ය භටයින් සහභාගී වු පාසල්

  • මඩකලපුව විපුලානන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,
  • මඩකලපුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,
  • කාත්තන්කුඩි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,
  • කිරාන් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,
  • ශාන්ත විග්නේෂස් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,
  • වඩ්ඩාරමුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය.

රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු වැඩසටහන සඳහා දායකත්වය දැක්වූ සැමට ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රණාමය.